Skip to main content
فهرست مقالات

اثر خستگی عملکردی بر مکانیک فرود با استفاده از سیستم امتیازدهی خطای فرود (LESS)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (13 صفحه - از 24 تا 36)

یکی از عواملی که الگوهای پرش-فرود را تحت تاثیر قرار میدهد خستگی است که از اجزای اجتنابناپذیر ورزش است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر خستگی 22 سال، وزن ± بود. 41 نفر از دانشجویان پسر )میانگین سنی 2 )LESS( عملکردی ناشی از فعالیت بر مکانیک فرود و ازطریق سیستم امتیازدهی خطای فرود 471 ( که 2 تا 1 جلسه در هفته ورزش میکردند، داوطلبانه در تحقیق حاضر مشارکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل ± 86/3±7/2 و قد 1 تقسیم شدند. اثر متغیر مستقل خستگی ناشی از فعالیت مشابه با وضعیت تمرین یا مسابقه )پروتکل خستگی عملکردی 8 ایستگاهی( بر متغیر وابسته مکانیک فرود .)P<0/ مان ویتنی تجزیه و تحلیل شد ) 05 -U ازطریق پیشآزمون-پسآزمون بررسی شد. دادههای پژوهش با استفاده از از آزمون تی مستقل و آزمون غیرپارامتریک و آسیب است. همچنین مشخص شد که اثر خستگی بر کاهش میزان فلکشن زانو )P=0/ نتایج مبین وجود ارتباط میان بروز خستگی و تضعیف مکانیک فرود ) 02 با توجه به یافتههای تحقیق حاضر، خستگی عملکردی ناشی از ورزش میتواند موجب .)P=0/ در لحظه اولین برخورد با زمین معنیدار بوده است ) 022 دگرگونساختن مکانیک فرود شود و احتمال وارد آمدن فشار به مفاصل اندام تحتانی، بهویژه زانو، و درنتیجه خطر وقوع آسیبدیدگی را در این مفاصل افزایش دهد.

خلاصه ماشینی:

"With regard to the results, it can be concluded that functional fatigue induced by physical activities can alter landing mechanics, and increase loading of lower extremity joints, particularly the knee. همچنین نتایج به دست آمده از بررسی این موضوع که پروتکل خستگی عملکردی، بر کدام یک از آیتم های آزمون امتیازدهی خطای فرود تأثیر معنیداری داشته است ، نشان داد که این اثر میزان فلکشن زانو در لحظه اولین برخورد با زمین معنادار بوده است (٠٠٢٢=P). پادا و همکاران (٢٠٠٦) اثر خستگی را روی خشکی عمودی پا و راهبردهای کنترل خشکی با استفاده از اسکات های مکرر همراه با وزنه های برابر با یک سوم وزن فرد به عنوان پروتکل خستگی عملکردی سنجیدند و دریافتند که افراد پس از خستگی بیشتر به راهبردهای مچ محور روی میآورند و به عضلات مچ پا بیشتر از عضلات زانو متکی میشوند که این موجب بروز ناپایداری در زانو و افزایش خطر آسیب دیدگی رباط متقاطع قدامی خواهد شد (٢٩). نتیجه گیری با توجه به یافته های تحقیق حاضر، خستگی عملکردی ناشی از ورزش میتواند موجب دگرگونی مکانیک فرود شود و احتمال بروز فشار به مفاصل اندام تحتانی، به ویژه زانو، و درنتیجه خطر وقوع آسیب دیدگی را در این مفاصل افزایش دهد. Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading of the knee predict anterior cruciate ligament injury risk in female athletes A prospective study. Functional Vs Isokinetic Fatigue Protocol: Effects on Time to Stabilization, Peak Vertical Ground Reaction Forces, and Joint Kinematics in Jump Landing."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.