Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط ضرایب سفتی اندام تحتانی با چابکی در ورزشکاران راکتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 37 تا 46)

سفتی، معیاری برای تعیین میزان خاصیت الاستیک بدن است و میزان بهینه آن برای الگوهای حرکتی مختلف متفاوت است. یکی از روشهای محاسبه سفتی استفاده از مدل جرم-فنر است که کل پا را با یک فنر ساده خطی مدل میکند. هدف این مطالعه، محاسبه ضرایب سفتی اندام تحتانی و بررسی ارتباط آن با چابکی، به الگوی 08 کیلوگرم داوطلبانه /2±7/ 12 سال و میانگین وزن 4 /1±3/ حرکتی غالب ورزشهای راکتی، بود. 21 نفر از ورزشکاران راکتی مرد سطح اول کشور با میانگین سن 7 در این پژوهش مشارکت کردند. ضرایب سفتی پا و عمودی برای مشارکتکنندهها حین انجام دو حرکت دویدن روی تردمیل و پرشهای عمودی متوالی محاسبه 8 تحلیل شد. در این مطالعه ارتباط / شدند و ارتباط آنها با زمانهای بهدستآمده در آزمون چابکی، با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون در سطح معناداری 82 معناداری بین متغیرهای تحت مطالعه به دست نیامد که ممکن است بهعلت اثر متضاد سفتی مفاصل مچ و زانو بر عملکرد باشد. این موضوع نیازمند بررسی مجزای سفتیهای مفاصل است.

خلاصه ماشینی:

"ضرایب سفتی پا و عمودی برای مشارکت کننده ها حین انجام دو حرکت دویدن روی تردمیل و پرش های عمودی متوالی محاسبه شدند و ارتباط آنها با زمان های به دست آمده در آزمون چابکی، با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون در سطح معناداری ٠/٠٥ تحلیل شد. خاصیت الاستیک بدن ، سفتی، چابکی، مدل جرم -فنر Correlation between lower body stiffness and agility in racket-sports athlete *** Shirzad, E*. با داشتن وزن آزمودنیها و دیگر متغیرهای لازم ، سفتی پا و سفتی عمودی با استفاده از رابطه های زیر به دست میآیند: (رجوع شود به تصویر صفحه) در حرکت دیگری که عموما برای محاسبه ضرایب سفتی به کار میرود و در این مطالعه نیز به کار رفت ، از آزمودنی ها خواسته شد که در محل مشخص شده قرار بگیرند و پیدرپی به پرش های عمودی بپردازند. در زمینه ارتباط سفتی و عملکرد، اغلب مطالعات انجام شده به بررسی تأثیر سرعت های مختلف دویدن یا تغییر فرکانس و ارتفاع پرش های عمودی بر رفتار نوسانی مدل جرم -فنر پرداخته اند(٧،٢٤) و تعداد مطالعاتی که سفتی را به منزلۀ عاملی در اجرای بهتر بررسی کرده اند، بسیار کم است . نتیجه گیری در این مطالعه ، در جهت کاربردیشدن نتایج ، برای سنجش میزان کارایی چرخه کشش -انقباض ، به جای حرکاتی مثل انواع پرش ها یا دو سرعت که در اغلب مطالعات تحت بررسی قرار گرفته اند، از یک آزمون ویژه چابکی که به الگوی حرکتی ورزش های راکتی نزدیک تر بود، استفاده شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.