Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر شش هفته تمرین بدمینتون بر میزان تغییرات استرس و سطح کورتیزول دانشجویان دختر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 87 تا 94)

هدف این تحقیق تعیین تاثیرششهفته تمرین بدمینتون بر تغییرات استرس و سطوح کورتیزول در دانشجویان دختر غیرورزشکار بود. در این تحقیق فشار روانی ± 2/ برآورد شد. از بین آزمودنیها، 00 دانشجوی دختر با میانگین سن 68 (HAD scale) 120 دانشجوی دختر غیرورزشکار، ازطریق پرسشنامه فشار عصبی 16 ( را داشتند انتخاب شدند. جهت برآورد سطوح /46 ±4/ 65 کیلوگرم که بیشترین میزان اضطراب )نمره 42 ± 4/ 180 سانتیمتر و وزن 56 ± 6/ 22 ، قد 68 قرار گرفتند. گروه ) n= و تجربی ) 16 )n= 6 خون از آزمودنیها گرفته شد. سپس آزمودنیها به طور تصادفی در دو گروه کنترل ) 16 cc کورتیزول سرمی، مقدار تجربی برای مدت ششهفته تحت تمرین بدمینتون قرار گرفت. اما گروه کنترل هیچگونه فعالیتی انجام نمیدادند. پساز اتمام پروتکل تمرینی، مجددا متغیرهای 0/ مورد نظر اندازهگیری شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها در هر گروه از آزمون تی همبسته و برای مقایسه گروهها با هم از آزمون مستقل با سطح معنیدار ) 06 استفاده شد. ) p< در گروه تجربی کاهش یافت. )p = 0/006( ٪02/ و سطح کورتیزول سرمی به مقدار 04 )p =0/00( ٪26/ نتایج آماری نشان داد استرس به میزان 86 نتایج نشان داد انجام تمرین بدمینتون باعث کاهش استرس در دانشجویان دختر غیرورزشکار میشود.

خلاصه ماشینی:

"کورتیزول ، تمرین بدمینتون ، فشارهای روانی The effect of six weeks Badminton exercise on the changes of Stress and cortisol level in girls student. با توجه به بررسیهای انجام شده درباب موضوع این تحقیق ، که در ابتدای مقدمه ذکر شده است ، تحقیقات بسیاری درباره تأثیر مثبت فعالیت بدنی بر میزان تغییرات استرس انجام گرفته است ، اما مطالعاتی در زمینه اثر تمرین ورزش بدمینتون به منزلۀ فعالیتی ورزشی برای پرکردن اوقات فراغت دانشجویان دختر و تأثیر آن بر کنترل استرس و تغییرات هورمونی ناشی از استرس کمتر دیده شده است . اما برنامه تمرینی مهارت های بدمینتون تأثیر قابل توجهی در کاهش استرس به مقدار ٢٨/٦٨٪ (٠٠٣=P) و نیز سطوح کورتیزول به میزان ٣٢/٣٤٪ (٠/٠٠٥= P) در گروه تجربی نسبت به قبل از تمرین داشته است . مقایسه میزان استرس و سطح کورتیزول بین گروه کنترل و گروه تجربی در مراحل پیش و پس از تمرین (رجوع شود به تصویر صفحه) بحث در تحقیق حاضر اثر تمرین مهارت های بدمینتون بر میزان فشار روانی (استرس ) و سطوح کورتیزول سرم تحت بررسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق نشان داد میزان استرس در گروه تجربی بعد از اجرای پروتکل تمرینی (اجرای مهارت های بدمینتون ) در مقایسه با قبل از تمرین به طور معنیداری کاهش یافت (جدول ٢). (34) براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق ، شش هفته تمرین مهارت های بدمینتون تأثیر معناداری در کاهش میزان سطوح کورتیزول پایه و به دنبال آن کاهش استرس در دانشجویان دختر غیرورزشکار دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.