Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی - حرکتی مقاله

نویسنده:

چکیده:

آموزش مهارت‌های ارتباطی در جستجوی کاهش خطر زندگی زناشویی در آینده و پیشگیری از توسعه مشکلات است. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی- حرکتی شهر شیراز بوده است. پژوهش حاضر به‌صورت شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل120نفر از مادران کودکان با آسیب جسمی- حرکتی شهر شیراز بودند. این نمونه شامل مادرانی بوده است که قبل از ارائه متغیر مستقل، پرسشنامه‌های عملکرد خانواده بر روی آن‌ها اجرا گردیده است، و از بین 80 مادری که نمراتشان پایین‌تر از میانگین بود، 60 مادر به‌صورت گمارش تصادفی و به‌صورت مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شد. سپس متغیر مستقل برای گروه آزمایش ارائه شد، که همان آموزش مهارت‌های ارتباطی، در 8 جلسه‌ی،120 دقیقه‌ای است، و برای گروه کنترل مداخله‌ای اعمال نشد. بعد از اتمام آموزش یا ارائه متغیر مستقل برای گروه آزمایش، پس‌آزمون اجرا گردید. ابزار‌ مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD) بود. داده‌های آماری با روش آزمون t تفاضل مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، آموزش مهارت‌های ارتباطی بر بهبود عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی- حرکتی موثر است (05/0p<).

کلیدواژه ها:

عملکرد خانواده ، حرکتی ، آموزش مهارت‌های ارتباطی ، آسیب جسمی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.