Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه دقت ادراک زمان در کودکان دارای ADHD با کودکان عادی شهر اهواز

نویسنده:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان دقت ادارک زمان در کودکان ADHD با کودکان عادی در شهر اهواز انجام گرفت. پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر و پسر عادی دبستانی و کودکان دارای ADHD مراجعه‌کننده به کلینیک درمانی بود. نمونه تحقیق شامل 26 نفر از کودکان عادی و 28 نفر از کودکان ADHD بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش پژوهش آزمون رایانه‌ای سنجش ادراک زمان و آزمون بازتولید زمانی بود. برای تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد بین بازتولید زمان برای فواصل کوتاه‌مدت و بلندمدت کودکان دارای ADHD با کودکان عادی تفاوتی وجود ندارد. ولی مشخص شد بین ضریب تغییرات بازتولید زمان برای فواصل بلندمدت در کودکان دارای ADHD با کودکان عادی تفاوت وجود دارد و ضریب تغییر پذیری برای فاصله زمانی بلند‌مدت در کودکان ADHD بیشتر است ولی بین ضریب تغییرات بازتولید زمان برای فواصل کوتاه‌مدت در کودکان دارای ADHD با کودکان عادی تفاوتی وجود ندارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.