Skip to main content
فهرست مقالات

سبک رهبری مدیران پرستاری و ارتباط آن با بخی ویژگی های فردی (مطالعه موردی: بیمارستان های تامین اجتماعی استان اصفهان)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 29 تا 40)

مقدمه: سبک رهبری یکی از عوامل موثر در افزایش کارایی، اثربخشی سازمانهاست. امروزه در مراقبت سلامتی، مدیران پرستاری نیاز دارند سبکهای رهبری که برای سیستم مراقبت سلامتی پیچیده و دائما در حال تغییر مناسب هستند را بکار گیرند. این مطالعه با هدف تعیین سبک رهبری مدیران پرستاری و ارتباط آن با برخی ویژگیهای فردی انجام شد . روش پژوهش: روش پژوهش، توصیفی و مقطعی بود. جامعه اماری پژوهش کلیه مدیران پرستاری سه بیمارستان تامین اجتماعی اصفهان(61 نفر) بودند که به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، یک پرسشنامه دوبخشی بود بخش اول شامل سوالات فردی محقق ساخته و بخش دوم مقیاس استاندارد تعیین سبک رهبری (LBDQ) بود که روایی و پایایی آن تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی، انالیز واریانس و من ویت نی توسط نرم افزار spss در سطح معناداری 05/0 انجام شد. یافته ها : میانگین نمرات مدیران مورد مطالعه در بعد رابطه مداری 27/2± 67/7 و در بعد وظیفه مداری20/3 ± 50/11 بود. فراوانی مدیران دارای سبک وظیفه مدار قوی بیشتر از سبک رابطه مدار قوی بود. از بین ویژگیهای فردی مدیران، تنها رده شغلی با سبک رهبری رابطه معنا داری داشت (045/0p= ). نتیجه گیری: از آنجایکه میزان گرایش رفتار مدیران به سبک رهبری وظیفه مدار بیشتر از سبک رابطه مدار بود، برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی به منظور ارتقا سبک رهبری رابطه مدار سودمند خواهد بود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.