Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین نقش بودجه مشارکتی در رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 35 تا 44)

مقدمه: تدوین بودجه بر اساس مشارکت کارکنان از جمله راه کارهایی است که می تواند منجر به تهیه دقیق تر بودجه شده و احساس مثبت کارکنان سازمان را نیز در پی داشته باشد. در این پژوهش تاثیر مشارکت در تهیه بودجه بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس بررسی می شود. روش پژوهش: روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی، از نوع نظرسنجی است که از لحاظ زمانی یک پژوهش مقطعی به حساب می آید. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استاندارد میلانی و پرسش نامه استاندارد شاخص توصیف شغل اسمیت، کندال و هالین استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس تشکیل می دهند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران، 291 نفر به دست آمد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش آماری رگرسیون و نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج برازش رگرسیون، ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 376/0 است و می توان 6/37 درصد از تغییرات متغیر رضایت شغلی را از روی متغیر مشارکت در بودجه پیش بینی کرد. هم چنین یافته ها بیانگر آن است که متغیر مشارکت در تهیه بودجه (7.476t = و 000/0 p =) تاثیری مثبت و معنا دار بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس دارد. نتیجه گیری: مشارکت کارکنان در تهیه بودجه بر رضایت شغلی آنان موثر است و این نتیجه در فرآیند بودجه ریزی باید مورد توجه قرار گیرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.