Skip to main content
فهرست مقالات

فراتحلیل اثربخشی روش های تذریس فعال در عملکرد تحصیلی دانش آموزان ایرانی: یک مطالعه مرور ساختاریافته

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 73 تا 98)

آموزش از اساسی ترین نیازهای بشر است . بدون آموزش ، هیچ جامعه ای نمی تواند به بقای خود ادامه دهد، در برنامه های درسی جدید و روش های آموزش آن ، تاکید اساسی بر روش هایی است که در آن دانش آموز نقش فعالی دارد. در این روش ها، نقش اصلی در فرآیند یادگیری بر عهده دانش آموز است ؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف بهره گیری از یکی از شیوه های مرور ساختاریافته ، تحت عنوان «فرا تحلیل »، به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های انجام شده در کشور ایران ، پیرامون میزان اثربخشی روش های تدریس فعال در عملکرد تحصیلی دانش آموزان ایرانی انجام شده است . بدین منظور، تعداد ٤٩ پژوهش انجام یافته در میزان اثربخشی روش های تدریس فعال گردآوری و از میان آن ها تعداد ٤٦ پژوهش که قابلیت بررسی به روش تابان را داشت ، برای فرا تحلیل انتخاب شد. پژوهش ها بر اساس این فهرست که شامل مولفه های روش شناختی تحقیق مانند پرسش ها، فرضیه ها، اهداف ، جامعه آماری، نمونه گیری، روش پژوهش ، روش آماری، روایی و پایایی پرسشنامه ها است ، برای فرا تحلیل انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر با بهره گیری از روش ترکیب اندازه اثر با رهیافت «d کوهن » نشان داد که روش های تدریس فعال نسبت بهروش های تدریس متداول (سخنرانی)، عملکرد تحصیلی دانش آموزان را به اندازه ٠/٨٨ واحد انحراف معیار بهبود میبخشد. همچنین یافته های جانبی تحقیق نشان داد حجم کلاس یادگیری به عنوان متغیر تعدیل کننده ، اثربخشی روش های تدریس فعال را در عملکرد دانش آموزان ایرانی تحت تاثیر قرار می دهد و بیانگر این نکته است که هر چه حجم کلاس کم باشد میزان اثربخشی روش های تدریس فعال بیشتر می شود. از این مطالعه میتوان درزمینه Թ طرح ریزی برنامه های آموزش دانش آموزان و یادگیری موثر آنان بهره جست .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.