Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (7 صفحه - از 31 تا 37)

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های دلبستگی انجام شد. روش: 232 دانشجوی کارشناسی دانشگاه فردوسی، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه های هوش هیجانی بار ـ ان، دلبستگی بزرگسال هازن و شیور و پرسشنامه بازنگری شده مقیاس دلبستگی کولینز و رید را کامل کردند. داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروه های مستقل و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته ها: بین سبک دلبستگی ایمن و هوش هیجانی رابطه مستقیم و معنادار وجود داشت سبک دلبستگی ناایمن مضطرب ـ دوسوگرا و سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی نیز با هوش هیجانی رابطه معکوس و معنادار داشتند. همچنین مردان و زنان از نظر هوش هیجانی تفاوت معناداری نداشتند. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک های دلبستگی می تواند پیش بینی کننده خوبی برای هوش هیجانی کلی و مولفه های آن باشد. نتیجه گیری: روابط کودک و والدین زمینه مهم و تاثیر گذاری بر رشد توانایی های کودکان است که آنان را قادر می سازد تا در مورد خودشان، دیگران و تعاملات اجتماعی بیاموزند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.