Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر انگیزش بر حفظ داوطلبان در ورزش دانشجویی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 63 تا 76)

مقدمه وهدف: هدف از این تحقیق تعیین اثر انگیزش بر تمایل به ادامه‌ی همکاری داوطلبی در ورزش دانشجویی کلان شهر تهران بود که با روش تحقیق توصیفی- زمینه‌یابی و به صورت میدانی اجرا شد. روش شناسی: جامعه تحقیق، کلیه داوطلبان انجمنهای ورزش دانشجویی دانشگاههای آموزش عالی کلان شهر تهران بود(n=550). به منظور نمونهگیری از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد و برای تعیین تعداد نمونه از جدول تعیین حجم نمونه مورگان استفاده گردید و از 286 نفر اطلاعات جمعآوری شد. به منظور جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه انگیزش (MVFIS)، پرسشنامه تمایل به ادامهی همکاری داوطلبی (ICQ) و پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک استفاده شد. از آمار توصیفی و مدلیابی معادلات ساختاری با تاکید بر نرم افزار AMOS/18 برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که انگیزش با ضریب مسیر(1) بر تمایل به ادامه همکاری داوطلبان اثرگذار است. بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی انگیزش نقش مهمی در حفظ داوطلبان ورزش دانشجویی دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.