Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین بهره ی هوشی با زمان‌های واکنش ساده و تشخیصی در دختران دانشجو

نویسنده:

(8 صفحه - از 27 تا 34)

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، تعیین ارتباط بهرة هوشی با زمان واکنش ساده و زمان واکنش تشخیصی بود. بدین منظور، نمونه‌گیری به صورت داوطلبانه و انتخابی از جامعة دختران دانشگاه گیلان انجام شد. در نهایت تعداد 60 نفر با میانگین سنی 88/1 ± 72/21 سال انتخاب گردیدند. برای تعیین هوش افراد از آزمون هوشی کتل مقیاس ( 3 ) فرم B استفاده گردید. این آزمون به صورت گروهی و با محدودیت زمانی اجرا شد. سپس بهرة هوشی افراد به وسیلة جدول‌های هنجاری مشخص گردید. اندازه‌گیری زمان‌های واکنش در دو مرحله صورت گرفت. مرحلة اول، شامل اندازه‌گیری زمان واکنش ساده و مرحلة دوم، شامل اندازه‌گیری زمان واکنش تشخیصی بود. پس از جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی و نتیجه‌گیری از این داده‌ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که زمان واکنش تشخیصی با بهرة هوشی، ارتباط معنی‌داری دارد (05/0 P< و 32/0r=). حال آن که ارتباط بهرة هوشی با زمان واکنش ساده از لحاظ آماری، معنی‌دار نبود.

کلیدواژه ها:

زمان واکنش ساده ، زمان واکنش تشخیصی ، بهرة هوشی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.