Skip to main content
فهرست مقالات

تدوین مدل علی فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره‌ی کارشناسی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (27 صفحه - از 1 تا 27)

هدف پژوهش حاضرتدوین مدل علی فرسودگی تحصیلی بر اساس متغیرهای حمایت اجتماعی و کمال‌گرایی ناسازگارانه و با نقش میانجی‌گری خودکارآمدی در دانشجویان دوره کارشناسی بود. جامعه آماری پژوهش، عبارت از کلیه دانشجویان دوره‌ی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، و گروه نمونه تحقیق 493 (139 پسر، و 354 دختر) دانشجوی دوره‌ی کارشناسی بود که به صورت تصادفی از جامعه آماری مورد نظر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های فرسودگی تحصیلی مسلش نسخه دانشجویان(2002)، حمایت اجتماعی ملکی، دمارای و الیوت(2000)، کمال‌گرایی استابر(2007) و خودکارآمدی عمومی شرر(1982) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها، به روش تحلیل مسیر نشان داد که حمایت همکلاسان و کمال‌گرایی ناسازگارانه هم به صورت مستقیم و هم به‌صورت غیرمستقیم(از طریق خودکارآمدی) فرسودگی تحصیلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. به‌طور کلی سهم اثرات مستقیم و غیرمستقیم مدل و درصد واریانس تبیین‌شده فرسودگی تحصیلی در مدل برابر با 27/ بود. تمامی شاخص‌های تعیین اعتبار مدل شامل شاخص هنجار شده مجذور کای، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته، شاخص برازندگی هنجار شده، شاخص برازندگی تطبیقی، شاخص توکر-لویس و جذر میانگین مجذورات خطای تقریب حکایت از مناسبت و کفایت مدل نهایی داشت. تبیین های مربوط به فرضیات و تلویحات نتایج به‌منظور مقابله با فرسودگی تحصیلی مورد بحث قرار گرفت.

خلاصه ماشینی:

"برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های فرسودگی تحصیلی مسلش نسخه دانشجویان (٢٠٠٢)، حمایت اجتماعی ملکی، دمارای و الیوت (٢٠٠٠)، کمال گرایی استابر (٢٠٠٧) و خودکارآمدی عمومی شرر (١٩٨٢) استفاده شد. در پژوهش حاضر، خودکارآمدی به عنوان متغیر میانجیگر در روابط بین حمایت اجتماعی و کمال گرایی ناسازگارانه با فرسودگی تحصیلی مورد بررسی قرار میگیرد. (رجوع شود به تصویر صفحه) جدول ٣ نشان میدهد که معنیداری آزمون برای متغیرهای حمایت همکلاسی و فرسودگی تحصیلی بزرگ تر از مقدار پیشنهادی استیونس (٢٠٠٢؛ به نقل از میرزو همکاران ، ٢٠٠٦، ٠/٠٠١ > p) است ، بنابراین برای متغیرهای ذکر شده مفروضه نرمال بودن تایید میشود؛ اما برای متغیرهای خودکارآمدی و کمال گرایی ناسازگارانه اینگونه نیست . بحث پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی حمایت اجتماعی و کمال گرایی ناسازگارانه با فرسودگی تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت . Enns, & Cox (١٣٩٠) و ژانگ و همکاران (٢٠٠٧)؛ اما مکانیزم تأثیر کمال گرایی ناسازگارانه بر فرسودگی در پژوهش حاضر، از طریق میانجیگری متغیر خودکارآمدی روشن شد. در واقع کمال گرایان ناسازگار، با خودانتقادی شدید، تعیین معیارهای فراتر از سطح توانایی ، تعلل در انجام کارها، و رویه های نادرست اینچنینی، سطوح اضطراب خود را افزایش داده ، و خودکارآمدی خویش را کاهش میدهند و بدین طریق زمینه برای بروز فرسودگی تحصیلی در اینگونه افراد بیشتر فراهم میگردد. A, )2000(burnout in health care: The role of the five factors of personality, Journal of Applied Social Psychology, 30, 1570-1598."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.