Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر کاهش تهاجم و کینه‌توزی دانش آموزان پسردبیرستانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (13 صفحه - از 131 تا 143)

پرخاشگری یکی از مشکلات مهم دوره نوجوانی است که همه‌ی ابعاد رشد و سلامت نوجوانان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و پیامدهای منفی همچون تصویر ذهنی منفی در میان همسالان و آموزگاران، طرد از سوی همسالان، افت تحصیلی، مصرف مواد، مشکلات ارتباطی با خانواده و بزهکاری را در پی دارد. هدف: لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه‌ی گشتالت درمانی بر کاهش تهاجم و کینه‌توزی دانش آموزان پسر دوره دبیرستان صورت گرفت. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه پرخاشگریAGQ، ۲۴ نفر از دانش‌آموزان انتخاب و به‌صورت تصادفی در ۲ گروه آزمایش (12نفر) و کنترل (12 نفر) جایگزین شدند. ۸ جلسه گشتالت درمانی گروهی بافاصله زمانی یک هفته برای گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. یافته‌ها: پردازش داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس انجام گرفت که نتایج نشان داد بین گروه‌های موردمطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. در نتیجه مشاوره ی گروهی به شیوه ی گشتالت درمانی بر کاهش تهاجم و کینه توزی موثر بوده است.

خلاصه ماشینی:

"اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر کاهش تهاجم و کینه توزی دانش آموزان پسر دبیرستانی محسن محمدی ١، ریحانه طالبی 2 تاریخ دریافت : ١٣٩٤/٤/٢٢ تاریخ پذیرش : ١٣٩٤/١٠/١٥ چکیده پرخاشگری یکی از مشکلات مهم دوره نوجوانی است که همه ی ابعاد رشد و سـلامت نوجوانـان را تحـت تأثیر قرار می دهد و پیامدهای منفی همچون تصـویر ذهنـی منفـی در میـان همسـالان و آموزگـاران ، طـرد از سوی همسالان ، افت تحصیلی، مصرف مواد، مشکلات ارتباطی با خـانواده و بزهکـاری را در پـی دارد. زمانی که خاطرات هیجانی فرد از دیگران ، تجربه کردن دوباره ی واکـنش هـای عـاطفی حل نشده را تحریک می کند، می توان از تجربه ی هیجانی اصلاحی استفاده کرد، با توجه بـه اینکه کینه توزی واکنشی حل نشده است می توان آن را با پالایش روانـی اصـلاح کـرد و در گشتالت درمانی گروهی تمرین های متناسب با آن وجود دارد کـه نتـایج پـژوهش نیـز آن را نشان می دهد. هنگامی که در فرد یک نیاز به وجود می آید از هنگام شروع تا اتمام آن بایـد یـک چرخه را کامل کند که ماندن در هر مرحله از این چرخه باعث می شود تـا بـه صـورت یـک تکلیف ناتمام باقی بماند، کینه توزی که یک تکلیـف ناتمـام اسـت هماننـد دیگـر تکـالیف ناتمام باعث می شود تا فرد همیشه در حالت بی قراری قـرار داشـته باشـد، ایـن ناتمـام بـودن ممکــن اســت در مرحلــه احســاس ، آگــاهی ، عمــل یــا تمــاس باشــد کــه در جلســات گشتالت درمانی فرد احساساتش را وارد آگاهی خود می کند و درنتیجه تمام نیروی خـود را صرف پاسخ به این تکلیف ناتمام می کند و وارد عمل می شـود و بـه دنبـال دسـت یـافتن بـه امکانات و راه حل های جدید است تا فعالیت و رفتار مناسبی انجـام دهـد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.