Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه رضایت شغلی مربیان ورزش با سطح نیازهای آنها بر اساس نظریه مازلو در خراسان جنوبی

نویسنده:

(15 صفحه - از 26 تا 40)

چکیده:

هدف تحقیق، بررسی رابطه رضایت شغلی مربیان ورزش با سطح نیازهای انگیزشی آنها بر اساس نظریه مازلو در خراسان جنوبی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مربیان ورزش استان خراسان جنوبی به تعداد 508 نفر و نمونه آماری به تعداد 217 نفر تشکیل می دادند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه تعیین نیازهای کارکنان ، پرسشنامه سنجش رضایت شغلی(JDI )به ترتیب با اعتبار 86%‗ α و 89%‗α بود. برای تجزیه و تحلیل یافته های این تحقیق از آزمونهای ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و مجذور کای در سطح(p‹0.05) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد رضایت شغلی مربیان ورزش در حد بالاتر از متوسط قرار دارد و اولویت نیاز های انگیزشی آنها به ترتیب عبارت است از نیاز های اجتماعی، نیاز های احترام، نیازهای ایمنی، نیاز های خودشکوفایی و نیازهای فیزیولوژیکی. همچنین مشخص گردید که بین رضایت شغلی با نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی رابطه معنی دار منفی و با نیاز احترام رابطه معنی دار مثبت وجود دارد ولی بین رضایت شغلی با نیازهای اجتماعی و خودشکوفایی رابطه معنی داری وجود ندارد(p‹0.05).

کلیدواژه ها:

انگیزش ، نیاز ، رضایت شغلی ، مربیان ورزش ، آبراهام مازلو


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.