Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 37 تا 46)

تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران از دیدگاه صاحب نظران ، مربیان و ورزشکاران می پردازد. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است. نمونه آماری شامل150نفر از صاحب نظران، مربیان و ورزشکاران می باشد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته با 6عامل و 45گویه است که پایایی درونی آن توسط آزمون آلفاکرونباخ 82/0 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها با به کارگیری از نرم افزار SPSS(15)از آزمون های KS، توزیع دوجمله ای، tتک نمونه ای و فریدمن استفاده گردید. آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که بر اساس آزمون tتک نمونه ای و توزیع دوجمله ای، عوامل میزان آگاهی و شناخت، شیوه جذب و شناسایی، کیفیت پیست و تجهیزات، نقش فدراسیون و هیات های دوومیدانی، نقش مربیان و همچنین حامیان مالی و میزان درآمدزایی بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران اهمیت و تاثیر معنی داری دارند. به نظر می رسد با توجه به نقش مهم فدراسیون و هیات های دوومیدانی و همچنین حامیان مالی و میزان درآمدزایی، توجه به این عوامل در دستیابی به نتایج مناسب از فرایند پرورش استعدادهای ورزشکاران، دارای اهمیت می باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.