Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیرآموزش مهارت های ارتباطی بر سلامت روان مادران دارای فرزند معتاد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (17 صفحه - از 97 تا 113)

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سلامت روانی مادران دارای فرزند معتاد انجام شد.روش: روش پژوهش شبه آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش متشکل بود از تمامی مادران دارای فرزند معتاد پسرمراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد آفرینش شهر کرج در سال 1391، که فرزندان آن­ها تحت درمان با متادون بودند (تعداد= 198نفر). تعداد 40 نفر از افراد دارای شرایط ورود، به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه (هر هفته دوجلسه به مدت 120 دقیقه) آموزش مهارت­های ارتباطی را دریافت کردند، در حالی که گروه گواه تحت هیچ مداخله ای قرارنگرفت. ابزار پژوهش پرسش نامه سلامت روان بود.یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) نشان داد در متغیرهای سلامت جسمی، اضطراب، افسردگی، اختلال در کارکرد اجتماعی و سلامت کل، بین گروه آزمایش وگواه در مرحله پس آزمون تفاوت وجود دارد (P<0/05).نتیجه گیری: آموزش مهارت های ارتباطی شیوه موثری برای بهبود سلامت روان مادران دارای فرزند معتاد است.

خلاصه ماشینی:

"جدول ٤: نتایج آزمون تحلیل کواریانس تک متغیری برای بررسی الگوهای تفاوت مولفه ها میانگین مجذورات آماره F معناداری مجذور اتا سلامت جسمی ٤٥/٢٨ ٧/٣٦٠ ٠/٠٠٠٥ ٠/١٦ اضطراب 0/26 0/0005 13/180 94/61 / افسردگی 0/49 0/0005 36/520 208/16 اختلال در کارکرد اجتماعی ٣٠٢/٨٢ ٤٨/٩٤٠ ٠/٠٠٠٥ ٠/٥٦ / همانگونه که در جدول ٤ مشاهده میشود نتایج نشان میدهد آموزش مهارت های ارتباطی در تمام مولفه ها بهبودی را ایجاد نموده است . والدین میتوانند با آموزش مهارت های مناسب جهت ارتباط با فرزندان در جهت سالم سازی محیط خانواده گـام بردارنـد و این امر بـه نوبه خود موجبات بهبود ســـلامتی همه اعضـــا را فراهم میکند (کـایونـد و همکـاران ، ١٣٨٨). وجود فرزند معتاد در خانواده منبع اصلی تنش و اضطراب بوده و آموختن مهـارت های برقراری ارتباط با این گونه فرزندان از طریق کاهش رفتارهای / آســـیـب زا میتواند به بهبود روابط و کاهش تنش کمک نماید. از آنجـا کـه ارتبـاط مؤثر میتواند رفتارهای آســـیب زا را در خانواده کاهش داده و محیط دوســـتـانـه و پـذیرا فراهم نمـاید، به نظر میرســـد آموزش مهارت های ارتباطی به والدین میتواند این احســاس شــرم را در آن ها کاهش داده و متعاقبا عملکرد اجتماعی را افزایش دهد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.