Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط مهارتهای ادراک بینایی غیروابسته به حرکت با مهارت خواندن در دانش آموزان فلج مغزی اسپاستیک

نویسنده:

(9 صفحه - از 253 تا 261)

هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی و تعیین ارتباط زیرمجموعه های ادراک بینایی با مولفه های دقت و سرعت مهارت خواندن دانش آموزان فلج مغزی پایه دوم دبستان است. روش بررسی : در این مطالعه مقطعی و تحلیلی، تعداد 24 نفر از دانش آموز فلج مغزی پایه دوم دبستان (10 دختر و 14 پسر) به صورت دردسترس از کلینیک ها و مراکز توان بخشی شهر تهران براساس مناطق جغرافیایی انتخاب شدند. مهارت های ادراک بینایی، با آزمون مهارت های ادراک بینایی غیروابسته به حرکت (TVPS-R) و مهارت خواندن نیز به وسیله آزمون تشخیصی خواندن مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده پس از بررسی نوع توزیع متغیرها براساس آزمون کولوموگروف-اسمیرونوف و با استفاده از آزمون های غیرپارامتریک اسپیرمن با نسخه 18 نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های این مطالعه در آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین نمرات استاندارد هفت حوزه ادراک بینایی با دو مولفه مهارت خواندن در دانش آموزان فلج مغزی رابطه معناداری وجود دارد. مولفه های تمییز بینایی، حافظه بینایی، روابط فضایی-بینایی، ثبات شکل بینایی، حافظه توالی بینایی، شناخت شکل از زمینه و اکمال بینایی با دقت و سرعت در ارتباط است (05/P<0). نتیجه گیری: ارتباط هر یک از مهارت های ادراک بینایی با دقت و سرعت مهارت خواندن دانش آموزان فلج مغزی کلاس دوم دبستان مشهود و معنادار است و می توان چنین نتیجه گرفت که به منظور بهبود مهارت خواندن دانش آموزان فلج مغزی در زمینه های دقت و سرعت، می توان از این تمرینات ادراک بینایی استفاده نمود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.