Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی چالشهای تربیت بدنی برای کاربرد فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند ابتدائی مقاله

نویسنده:

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در درس تربیت بدنی مدارس هوشمند دوره ابتدایی اداره آموزش و پرورش منطقه انزل می باشد. از این رو، تمامی آموزگاران تربیت بدنی ،معاونان پرورشی و تربیت بدنی، مدیران مدارس، معاون آموزگاران چند پایه و تک پایه که درس تربیت بدنی را خودشان تدریس می کنند به صورت برابر با جامعه آماری انتخاب شدند ( N=161) و به پرسش نامه محققان ساخته 34 سوالی پنج ارزشی لیکرت پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه براساس اصطلاحات محققان مدیریت ورزش مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (%91 ) به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عامل اکتشافی برای اولویت بندی هر یک از آنها از آزمون فریدمن استفاده شد . نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که بر اساس تبیین واریانس تجمعی 69درصدی و با حذف پنج گویه، تعداد 6 مانع انسانی (6 /87)، امکاناتی- تجهیزات (6/11)، فنی(4/45)، فرهنگی(4/41)، مالی(2/75) وتوانایی حرفه ای(2/24) شناسایی شدند و نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که هر کدام از آنها به ترتیب مهمترین نقش برای عدم کاربرد فناوری اطلاعات در ورزش و درس تربیت بدنی مدارس هوشمند مقطع ابتدایی را داشتند( λ2=198.55 ؛ p≤ .01 ) به نظر می رسد که برنامه های آموزشی و دوره های ضمن خدمت برای آموزگاران تربیت بدنی مدارس در سطح بسیار پایینی قرار دارد، چرا که نگرشهای منفی معلمان تربیت بدنی، مهارتها، دانش و روش های تدریس سنتی و عدم تخصصی بودن آنها، مهمترین عامل برای عدم کاربرد فناوری اطلاعات در درس تربیت بدنی مدارس هوشمند ابتدایی بشمارمی رود. بنابراین انتظار می رود که علاوه بر بهبود امکانات و زیر ساختهای مناسب تشکیل گروههای طراحی شغل و دوره های ضمن خدمت برای تغییرات نگرشی تمامی افرادی که درس تربیت بدنی تدریسمی کنند به فنا وری اطلاعات و نیزراه اندازی المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای، منطقه ای، استانی و کشوری می تواند عامل اثر گذار در این زمینه باشد.

خلاصه ماشینی:

"یکی از این کارکردهای ویژه نقش شبکه اجتماعی و فناوری اطلاعات است در این مورد پارسامهر و نیک نژاد(1390) نشان دادند که مهمترین عامل برای جذب دانش اموزان دختر به فعالیتهای ورزشی مدارس و درس تربیت بدنی شبکه های اجتماعی است. یقینا، محیط بر خواسته از فناوری اطلاعات در مدارس دوره ابتدائی (از قبیل پخش موسیقی در محیط مدرسه و غیره ) و مخصوصا در کلاس هوشمند درس تربیت بدنی می تواند انگیزه های تحصیلی و ورزش دانش آموزان را در تمامی ابعاد افزایش دهد که به نظر می رسد استفاده از این ابزارها در مدارس کشور با محدودیت هایی مواجه است. 24 نتیجه گیری هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی مهمترین موانع و محدودیتهای استفاده از فناوری اطلاعات در درس تربیت بدنی در مدارس هوشمند ابتدائی اداره آموزش و پرورش منطقه انزل بود. شش عامل از میان 29 گویه(با حذف 5 گویه) به عنوان موانع استفاده از فناوری اطلاعات در درس تربیت بدنی مدارس هوشمند ابتدائی استخراج شدند که عبارتند از : 1- موانع انسانی 2- فنی 3- امکانات 4- فرهنگی 5- توانایی حرفه ای 6- توانایی مالی یافته های پژوهش حاضر مهمترین موانع کاربرد فناوری اطلاعات در درس تربیت بدنی مدارس ابتدائی هوشمند را مهارت و دانش ناکافی معلمان و آموزگاران تربیت بدنی و ورزش نشان می دهد."

کلیدواژه ها:

فناوری اطلاعات ، مدارس هوشمند ، دانش آموزان ابتدائی ، آموزگاران تربیت بدنی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.