Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی پذیرش و تعهد بر اساس ذهن آگاهی و تنظیم شناختی هیجان در زنان و مردان

نویسنده:

(13 صفحه - از 21 تا 33)

در موج سوم روان درمانیها که به روان درمانی های پست مدرن معروف هستند، عقیده بر این است ک شناختها و هیجانات را باید در بافت مفهومی پدیده ها در نظر گرفت. یکی از رویکردهای موج سوم روان درمانی، رویکرد پذیرش و تعهد است. آشکارا این رویکرد، تغییر کارکرد افکار و احساسات به جای تغییر شکل، محتوا یا فراوانی آنها را میپذیرد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی ذهن آگاهی و تنظیم شناختی هیجان بر اساس پذیرش و تعهد بود. پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی بود که در چهارچوب یک طرح همبستگی پیشبین انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارمندان متأهل بانکهای کشاورزی و صادرات کاشان بودند . نمونه پژوهش شامل 151 نفر از کارمندان متأهل بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انجام شد. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه های پذیرش و عمل (نسخه دوم)، ذهن آگاهی فرایبورگ و تنظیم هیجان شناختی گارنفسکی استفاده شده بود. یافته های پژوهش نشان داد که پذیرش و تعهد با ذهن آگاهی (r =0/47)، تنظیم هیجانی مثبت (r =0/36) و تنظیم هیجانی منفی((r =-0/36 رابطه معناداری داشت. همچنین تحلیل رگرسیون با مقدار (p< 0/05) نشان میدهد که ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی پیشبینی کننده پذیرش و تعهد هستند. همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد که ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی(مثبت و منفی) هر کدام به تنهایی می-توانند نقش مؤثری در پذیرش و تعهد داشته باشند

خلاصه ماشینی:

"همبستگی بین متغییر های پیش‌بین و متغییر ملاک در مردان متغییر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 پذیرش و تعهد(1) 1 ذهن آگاهی(2) 47/0 1 تنظیم هیجانی مثبت(3) 36/0 51/0 1 تنظیم هیجانی منفی(4) 36/0- 16/0- 10/0- 1 ملامت خویش(5) 33/0- 37/0- 43/0- 15/0 1 ملامت دیگران(6) 24/0- 30/0- 39/0- 10/0 95/0 1 نشخوار ذهنی(7) 17/0- 24/0- 32/0- 05/0 91/0 95/0 1 فاجعه آمیز پنداری(8) 18/0- 33/0- 35/0- 06/0 84/0 87/0 86/0 1 پذیرش (9) 17/0 23/0 34/0 08/0- 88/0- 93/0- 93/0- 86/0- 1 توجه مجدد به برنامه ریزی(10) 17/0 25/0 35/0 07/0- 89/0- 95/0- 95/0- 84/0- 94/0 1 توجه مجدد مثبت(11) 21/0 25/0 39/0 10/0- 89/0- 93/0- 91/0- 78/0- 89/0 96/0 1 باز ارزیابی(12) 34/0 34/0 42/0 18/0- 89/0- 87/0- 79/0- 85/0- 77/0 79/0 82/0 1 Statistical package for the social sciences اتخاذ دیدگاه(13) 34/0 36/0 41/0 16/0- 91/0- 88/0- 82/0- 82/0- 79/0 82/0 85/0 93/0 1 Mean 96/47 27/37 31/63 36/38 16/8 21/8 75/7 87/8 37/14 35/14 48/14 52/13 55/13 Sd 05/11 33/6 30/15 97/10 67/3 36/4 34/4 96/3 59/3 14/4 81/4 50/3 08/4 05/0 &gt;p شاخص‌های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد پژوهش(زنان) در جدول 2 گزارش شده است. در مورد خرده مقیاس توجه مجدد مثبت می توان به این موضوع اشاره کرد زمانی که فرد با مشکلات بیرونی و افکار و احساسات درونی خود با گشودگی برخورد می کند،توانایی این را دارد که به جای وقایع منفی درباره وقایع مثبت فکر کند که این راهبرد به خودی خود می تواند در کوتاه مدت پیش بینی کننده ی خوبی برای انعطاف پذیری روانشناختی و همچنین پذیرش و تعهد باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.