Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش سلامت روان دانش آموزان

نویسنده:

(8 صفحه - از 42 تا 49)

هدف اصلی پژوهش تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی دانش آموزان می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها به شیوه توصیفی(پیمایشی) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستان هدف(دوره اول)ناحیه2 شهر زاهدان در سال تحصیلی94-95 به تعداد 511 نفر بودند. حجم نمونه 161 نفر تعیین گردید. شیوه نمونه گیری خوشه ای و تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه مهارت های زندگی و پرسشنامه سلامت روان (CL- 90 - R) که روایی پرسشنامه ها مورد تایید متخصصان واقع شده و پایایی پرسشنامه مهارت های زندگی 0/93و پرسشنامه سلامت روان 0/74 محاسبه شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش های آمار استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد: بین سلامتروان و مولفه های آن با مهارتهای زندگی دانش آموزان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش سلامت روان دانش آموزان زهرا کیخا کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد ساری و دبیر رسمی آموزش و پرورش ناحیه2 زاهدان، ایران چکیده کلید واژه: مقدمه روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش، عدم احساس کنترل و کفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب، ریشه دارد. جدول شماره 3: ضریب همبستگی بین مهارت های زندگی با ابعاد نه‌گانه سلامت روانی دانش آموزان دبیرستان(دوره اول) هدف ابعاد 9 گانه سلامت روانی شکایتهای جسمانی وسواس و اجبار افسردگی حساسیت‌ در روابط‌ بین‌فردی اضطراب پرخاشگری ترس‌ مرضی افکار پارانوییدی روان‌ پریشی شاخص آماری 40/0=r 05/0 ≥ P 38/0=r 05/0 ≥ P 15/0 =r 05/0 ≥ P 30/0 =r 05/0 ≥ P 41/0 =r 05/0 ≥ P 65/0 =r 05/0 ≥ P 74/0=r 05/0 ≥ P 21/0=r 05/0 ≥ P 33/0 =r 05/0 ≥ P از میان ابعاد نه گانه سلامت روانی، ابعاد آن از جمله: اختلال وسواس و اجبار، افسردگی، اضطراب، ترس مرضی و روان پریشی، شکایتهای جسمانی، حسـاسیت در روابـط بین فـردی، پرخاشگـری و افکـار پارانوییدی در سطح 05/0 با استفاده مهارت‌های‌زندگی همبستگی معنادار نشان داد یعنی هر چه کیفیت استفاده از مهارت های زندگی بیشتر باشد، اختلالهای فوق الذکر کمتر در میان آنها وجود دارد و بالعکس."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.