Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارکنان و فرسودگی شغلی در اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه

نویسنده:

(9 صفحه - از 100 تا 108)

هدف از این تحقیق، توضیح ارتباط بین ابعاد پنچ گانه شخصیت و فرسودگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه است. 86 کارمند پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ (MBI) و مدل پنج عاملی شخصیت (NEO_FFI) را تکمیل کردند. ثبات درونی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب83/.و 87/. به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون های پارامتریک (همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و...) در سطح معناداری (p≤0/05 )استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی های روان رنجوری، برونگرایی، گشودگی به تجارب، توافق پذیری و وظیفه شناسی با فرسودگی شغلی ارتباط معنی داری در سطح( p≤0/05)وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"همچنین برای تحلیل داده ها در بعد آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین ابعاد مختلف شخصیت و تحلیل رفتگی، از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی مقایسه ویژگی های شخصیتی در کارکنان، و در نهایت از آزمون رگرسیون چندگانه رای پیش بینی میزان فرسودگی شغلی بر اساس ابعاد مختلف شخصیت استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد که بین ویژگی های مختلف شخصیتی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه تفاوت معنی داری وجود دارد و کارکنان بیشتر دارای شخصیت توافق پذیری و کمتر دارای شخصیت روان رنجوری هستند. 1 نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که اگرچه ضریب همبستگی بین ویژگی برون گرایی شخصیت با ابعاد فرسودگی (فرسودگی عاطفی، نقصان موفقیت فردی و مسخ شخصیت) منفی بود، این ارتباط معنادار نبود. اگرچه کارکنان سازمان تربیت بدنی از سطوح پایین تری از ویژگی روان رنجوری برخوردار بودند، نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط نسبتا قوی، مثبت و معناداری بین ویژگی های روان رنجوری و تمامی ابعاد فرسودگی شغلی وجود دارد که با نتایج (19،21،22،23،24) همخوانی دارد. از سوی دیگر نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان پژوهش های گذشته می توان فهمید، این است که سطوح بالای روان رنجوری می تواند میزان فرسودگی شغلی را در کارکنان افزایش دهد که این نیز می تواند مشکلات شخصی و سازمانی زیادی را به همراه آورد. The relationship between socio-demographic variables, job burnout, and hardy personality in nurses: an exploratory study."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.