Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیررسانه های جمعی (رادیو، تلویزیون و ماهواره) برالگوپذیری رفتارهای اخلاقی و اجتماعی دانش آموزان پسر دبیرستان های بهشهر مقاله

نویسنده:

چکیده:

هدف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ «ﺗﺎﺛﯿﺮرﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮاﻟﮕﻮ ﭘﺬﯾﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﻬﺮ» ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ازﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی واز ﻟﺤﺎظ ﻧﺤﻮه ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﻬﺸﻬﺮدرﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1394-1393 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 3210 ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻزم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری و ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن 346 ﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. ﺑﺮای ﮔﺮد آوری اﻃﻼﻋﺎت درزﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧـﻈﺮی وﺗﺪوﯾﻦ ادﺑـﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از روش ﻣـﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ای ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ، ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎ و ... و در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ ازروش ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت از ﻧـﺮم اﻓـﺰار SPSS اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺎﺳﻦ وﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮاوان آﻣﻮزﺷﯽ، ﻫﻨﺮی، ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﻋﻠﻤﯽ، اﻟﻘﺎءﻋﻘﯿﺪه، ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ، ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت، ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ وآﮔﺎﻫﯽ دارای ﺑﺪآﻣﻮزی ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو ﺟﺰو وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ آن ﻫﻢ ازﺳﻮی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. درارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی «دﯾﺎﻟﻮگ»(ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﻃﺮﻓﻪ) ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ «ﻣﻨﻮﻟﻮگ» ﮔﻔﺘﮕﻮی ﯾﮏ ﻃﺮﻓ ﺟﻮد دارد. ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻧﯿﺰﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﮑﺎل وﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑ ﺧﻮدﻣﯽ ﮔﯿﺮد. رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎدرﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮزﯾﺎدی داردوﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪﺷﻮﻧﺪزﯾﺮا ازﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪوﺑﺎورﻫﺎوارزش ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻧﯿﺰرﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻧﻤﺎدﻓﺮﻫﻨﮓ وﺗﻤﺪن ﯾﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎﻗﺮاردارﻧﺪوﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺧﻮب و ﺑﺪ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺮدم از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ: از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺑ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ (ﯾﺎ ﻓﺮوش) اﻓﮑﺎر، ارزش ﻫﺎ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺴﺘﺮه و ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯽ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻧﺴ ﺳﺎﺧﺘﻪ را در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﺳﻘﻮط ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ شیوه زندگی خواهد شد.

کلیدواژه ها:

رسانه جمعی ، الگوپذیری ، رفتار اخلاقی و رفتار اجتماعی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.