Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط مهارت تصویر سازی و کارایی تیمی در ورزشکاران رشته های تیمی مقاله

نویسنده:

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی ارتباط تصویر سازی و کارایی تیمی در ورزشکاران رشته های تیمی بوده است. جامعه آماری این تحقیق بازیکنان مرد و زن رشته های والیبال، فوتسال، بسکتبال و مرد هندبال استان آذربایجان غربی بود ( 31 زن و 46 مرد). برای جمع آوری اطلاعات تحقیق از پرسشنامه فردی، پرسشنامه تصویر سازی ورزشی (MIQ )، طراحی شده توسط هال و همکاران (1998) برای اندازه گیری عملکرد تصویرسازی در ورزش و پرسشنامه کارایی تیمی (CEQ)، طراحی شده توسط شورت و همکاران (2004)، برای ارزیابی مفهوم کارایی تیمی از جنبه ادراک تک تک اعضای تیم در مورد توانایی های گروهی، استفاده گردید. برای آزمون فرض ها از آزمون همبستگی پیرسون، و آزمون T استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد.نتایج تحقیق نشان داد بین تصویر سازی و کارایی تیمی در ورزشکاران ارتباط وجود دارد .(r=0/56) مقایسه میزان تصویر سازی در ورزشکاران زن و مرد بر اساس آزمون T نشان داد که میزان تصویر سازی در دو جنس با هم تفاوتی ندارد اما مقایسه میزان کارایی تیمی ورزشکاران زن و مرد نشان دهنده کارایی تیمی بیشتر در ورزشکاران مرد بود. همچنین بین میزان ارتباط این دو متغیر در ورزشکاران زن و مرد تفاوت معنی داری (p=0.006) وجود داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که تصویر سازی باعث افزایش کارایی تیمی و در نهایت منجر به بهبود اجرا و عملکرد تیمی می گردد.

خلاصه ماشینی:

"در واقع تعداد زیادی از مطالعات ارتباط بین تصویر سازی و اجرای ورزشی را آزمایش کرده اند و به این Structure of collective efficacy Bandura Feltz and Lirgg Myers et al نتیجه رسیده اند که تصویر سازی آثار مثبتی بر روی سطوح مختلف اجرا دارد. , Hardy and Hall Kayley et al Krista & Hall Shearer. 676 p-value 000/0 01/0 P < و در بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با توجه به یافته‌های جدول(5) می توان چنین استنباط کرد که یک پیوند آماری به میزان 40/0r= بین دو متغیر تصویرسازی و کارائی تیمی در ورزشکاران مرد در سطح معناداری 01/0= وجود دارد، به عبارت دیگر این امر مبین این است که هرچه تصویر سازی ذهنی بالاتر رود کارائی تیمی نیز افزایش می یابد. در واقع این نتیجه نشان دهنده این است که باورهای ورزشکاران مرد از توانایی های گروه برای انجام دادن یک فعالیت ویژه و موفق شدن در یک تکلیف نسبت به ورزشکاران زن بیشتر است و در نتیجه چون کارایی تیمی موجب انسجام گروهی بین تک تک اعضای یک تیم می شود منجر به افزایش عملکرد و موفقیت تیم می‌گردد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنها د می شود چون بین تصویر سازی و کارایی تیمی ارتباط معناداری وجود دارد، برای مربیان ضروری است که به ورزشکاران در جهت استفاده بیشتر از تصویر سازی تاکید کنند تا میزان کارایی تیمی و در نتیجه عملکرد تیمی افزایش یابد. Shearer , Rob Thomson , Stephen D."

کلیدواژه ها:

تصویرسازی ، ورزشکاران ، کارایی تیمی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.