Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ساختار قدرت خانواده، تعارضات زناشویی و سلامت روان در مردان بازنشسته اداره آموزش و پرورش استان البرز

نویسنده:

(4 صفحه - از 81 تا 84)

اهداف: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين ساختار قدرت خانواده، تعارضات زناشويي و خرده مقياس هاي آنان با سلامت روان در مردان بازنشسته اداره آموزش وپرورش استان البرز بود. مواد و روش ها: در اين پژوهش، 341 نفر از مردان بازنشسته آموزش و پرورش استان البرز به روش نمونه گيري غيرتصادفي انتخاب و پرسشنامه هاي سلامت روان (28-GHQ)، تعارضات زناشويي و ساختار قدرت خانواده در ميان آنان به اجرا درآمد. اطلاعات كسب شده با استفاده از روش هاي آماري ضريب آلفاي كرونباخ، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد بين ساختار قدرت خانواده (r=-0/527 و P=0/000)، قلمرو قدرت در خانواده (r=-0/437 و P=0/000)، ساخت قدرت خانواده (r=-0/484 و P=0/000)، شيوه اعمال قدرت زن و شوهر (r=-0/414 و P=0/000)، اتحاد و ائتلاف (r=-0/411 و P=0/000) و رهبري (r=-0/479 و P=0/000) با سلامت روان، رابطه منفي و معناداري وجود دارد. بين تعارضات زناشويي (r=0/56 و P=0/000)، افزايش جلب حمايت فرزند (r=0/46 و P=0/000)، افزايش رابطه با خويشاوندان خود (r=0/435 و P=0/000)، كاهش رابطه با خويشاوندان همسر (r=0/432 و P=0/000)، جداكردن امور مالي (r=0/448 و P=0/000)، كاهش همكاري زوجين (r=0/432 و P=0/000)، افزايش واكنش هاي هيجاني به يكديگر (r=0/564 و P=0/000)، كاهش رابطه جنسي (r=0/372 و P=0/000)، كاهش ارتباط موثر (r=0/506 و P=0/000) با سلامت روان، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. افزايش واكنش هاي هيجاني (P=0/000)، ساخت قدرت خانواده (P=0/000)، قلمرو قدرت در خانواده (P=0/000)، كاهش رابطه جنسي (P=0/008)، كاهش ارتباط موثر (P=0/000)، اتحاد و ائتلاف (P=0/014) و كاهش رابطه با خويشاوندان همسر و دوستان (P=0/022) به خوبي مي توانند سلامت روان مردان بازنشسته را پيش بيني كنند. نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاكي از آن است كه ساختار قدرت خانواده و تعارضات زناشويي بر سلامت روان مردان بازنشسته موثر است و ساختار قدرت نامساوي تر و تعارضات زناشويي بيشتر منجر به كاهش سلامت روان مردان بازنشسته مي شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.