Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر مولفه های اصلی مدیریت کیفیت بر زندگی کاری معلمان

نویسنده:

(28 صفحه - از 137 تا 164)

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مولفه هـای اصـلی مـدیریت کیفیـت برکیفیـت زنـدگی کـاری معلمان شهر تهران در سال تحصیلی١٣٨٨ می باشد.روش پژوهش پیمایشی- توصیفی اسـت .جامعـه آماری پژوهش کلیه دبیران مدارس شهر تهران که شامل ٧٢٥٤ دبیـر بـوده اسـت . روش نمونـه گیـری تصادفی ساده بوده و از طرفی جدول گرجسی و مورگان ، حجم نمونه آماری ٣٨٥ نفر به دسـت آمـد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بوده و برای تدوین پرسشنامه پس از مطالعـه عمیـق ، مبـانی نظــری و پیــشینه پــژوهش در ایــران و جهــان ، مولفــه هــای اصــلی مــدیریت کیفیــت کــه شــامل : چشم اندازگرایی، توسعه مشارکت ، حذف موانع ، فرآیندگرایی، خلاقیت ، غرور و لـذت از کـار، رانـدن ترس و بیم و ایجاد تغییر است ، شناسایی شد. پس از نظر سـنجی از متخصـصان و اسـتادان راهنمـا و مشاور، روایی آن تایید شد.هم چنین ، با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ پایایی پرسـشنامه کیفیـت ٩٦ % و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری با ضریب ٨٦% در جامعه مورد نظر اجرا شـد.سـپس بـا دو روش پژوهش آماری مناسب که شامل آمار توصیفی و استنباطی است ، تجزیه و تحلیل انجـام شـد.در آمـار استنباطی از تحلیل واریانس چند راهه و آزمون فریدمن نتایج زیـر بـه دسـت آمـد: بـر اسـاس نتـایج پژوهش از دیدگاه معلمان شهر تهران ، کلیه مولفه های اصلی مدیریت کیفیت فراگیر بر کیفیت زنـدگی کاری معلمان تاثیر مثبت دارد و باعث بهبود کیفیت خدمات آموزشی آنان می گردد و مولفه مـشارکت معلمان و چشم اندازگرایی بیشترین تاثیر را بر کیفیت زندگی کـاری و رانـدن تـرس و بـیم و حـذف موانع کمترین تاثیر را داشته است .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.