Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی آموزش مهارت کنترل استرس به شیوه درمانی شناختی - رفاری بر کاهش افسردگی دانش آموزان دختر منطقه 14 شهر تهران

نویسنده:

(31 صفحه - از 35 تا 65)

چکیده:

در این پژوهش اثر بخشی آموزش کنترل استرس بر سلامت عمومی دانش آموزان متوسطه سال اول شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال اول متوسطه منطقه 14 در سال تحصیلی 93-92 بود. حجم نمونه شامل 36 دانش آموزان از این جامعه بود، که ابتدا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای و سپس تصادفی ساده انتخاب شدند و بطور تصادفی به دو گروه 18 نفری آزمایش و گواه تقسیم شد. برای آموزش کنترل استرس ، (پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی GHQ ) به کار برده شد. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است که پس از انتخاب تصادفی گروه آزمایش و گواه، مداخله آزمایشی(کنترل استرس ) بر روی گروه آزمایش به مدت 8 جلسه ی 90 دقیقه ای و یک جلسه در هفته اجرا شد، و پس از اتمام برنامه ی آموزشی از هر 2 گروه پس آزمون به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده علاوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی تحلیل کوواریانس استفاده شد و نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش مهارت کنترل استرس باعث سلامت عمومی دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است.

کلیدواژه ها:

سلامت عمومی ، رفتاری ، روش شناختی ، کنترل استرس


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.