Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی موانع ارتقاء مدیریتی زنان از دیدگاه مدیران زن دبیرستانهای شهر شیراز

نویسنده:

(18 صفحه - از 87 تا 104)

هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع ارتقاء مدیریتی زنان از دییدگاه مدیران زن دبیرستانهای شهر شیراز میباشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران زن دبیرستانهای شهر شیراز بودکیه بیه دلیل تعداد محدود افراد جامعه (81 نفر) از شیوه کل شمار استفاده گردید. دو گروه موانع اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا پرسش نامه محقق ساخته طراحی شد. اعتبار پرسشنامه با استفاده از روشهای تحلیل گویه و تحلیل عامل بررسی و پایایی آن نیز به وسیله روش همسانی درونی و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/84 برآورد گردید. نتایج نشان داد که از نظر مدیران زن: 1) موانع فرهنگی بیشترین میانگین تاثیر را در عدم ارتقاء مدیریتی آنان دارد. 2)در بعد موانع اجتماعی، عامل مسئولیت پذیری و در بعد موانع فرهنگی، عامل فرهنگ مردسالارانه بالاترین میانگین را در عدم ارتقاء مدیریتی زنان دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.