Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین تاثیر به کارگیری مدیریت دانش بر میزان یادگیری مدیران استراتژیک در سازمان‌های دانش محور در سال تحصیلی 94-1393 (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)

نویسنده:

(18 صفحه - از 13 تا 30)

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر به کارگیری مدیریت دانش بر میزان یادگیری مدیران استراتژیک در سازمان‌های دانش محور (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی) در سال تحصیلی 94-1393 با روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی شامل 400 نفر بود که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به خدمت بودند. از میان آن‌ها 196 نفر به روش تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه استاندارد مدیریت دانش شرون و لاوسون همچنین پرسش‌نامه استاندارد یادگیری واتکینز و مارتیک بوده است و از مدیران خواسته شدکه نظر خود را درباره هر یک از مؤلفه‌های تعیین شده در پرسش‌نامه‌ها مشخص نمایند. داده‌های جمع آوری شده به صورت توصیفی و استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی و درصد آن به منظور نمایش ارقام آماری استفاده شده و سپس به منظور نمایش تصویری، از نمودار میله‌ای استفاده گردیده است. در بخش آمار استنباطی از آزمون t گروه‌های مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که: 1- از نظر اساتید و مدیران آموزش استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی، به کارگیری مدیریت دانش به میزان زیادی می‌تواند بر سطوح یادگیری موثر باشد. 2- از نظر اساتید و مدیران آموزش استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی، به کارگیری کسب دانش به میزان زیادی می‌تواند بر سطوح یادگیری موثر باشد. 3- از نظر اساتید و مدیران آموزشی استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی، به کارگیری خلق دانش نمی‌تواند بر سطوح یادگیری موثر باشد. 4- از نظر اساتید و مدیران آموزشی استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی، کاربرد دانش نمی‌تواند بر سطوح یادگیری موثر باشد. 5- از نظر اساتید و مدیران آموزشی استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی، به کارگیری انتقال دانش به میزان زیادی می‌تواند بر سطوح یادگیری موثر باشد. 6- از نظر اساتید و مدیران آموزشی استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی، به کارگیری ثبت دانش به میزان زیادی می‌تواند بر سطوح یادگیری موثر باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.