Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر اضطراب مرگ سالمندان مقیم خانه سالمندان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (14 صفحه - از 57 تا 70)

این پژوهش به بررسی تأثیر معنویت درمانی بر اضطراب مرگ سالمندان می پردازد. روش این مطالعه «نیمه آزمایشی» و با طرح «پیش آزمون، پس آزمون - پیگیری» با گروه کنترل است. جامعۀ آماري این پژوهش تمام سالمندان مقیم خانۀ سالمندان هستند. از بین سالمندانی که در مقیاس اضطراب مرگ نمرة بالاي 7 کسب نمودند، 20 نفر به صورت تصادف ی در دو گروه 10 نفري آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی مداخلۀ مبتنی بر رویکرد معنو ی ت درمان ی را دریافت کردند. سپس پرسش نامۀ «اضطراب مرگ» در مراحل پس آزمون و پیگیري توسط نمونۀ پژوهش شده تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با روش «تحلیل واریانس» با اندازه گیري هاي مکرر انجام شد . یافته ها حاکی از آن است که معنویت درمانی به شیوۀ گروهی موجب اختلاف بارز در میانگین نمرات گروه آزمایش در مراحل پس آزمون و پیگیري نسبت به مرحلۀ پیش آزمون می گردد و در کاهش اضطراب مرگ سالمندان مؤثر بوده است. نتیجه آنکه معنویت درمانی روش مناسبی براي کاهش اضطراب مرگ سالمندان است

خلاصه ماشینی:

"جلسات گروه معنویت‌درمانی: در این پژوهش، منظور از «معنویت‌درمانی» شیوه‌های درمانی مبتنی بر اصول معنویت اسلامی همچون ارتقای نیت، نظم، توکل، دعا، نیایش، صبر، ذکر و رهنمودهای معنوی است که توسط گروه محققان تدوین گردیده و به سالمندان دارای اضطراب مرگ و سالمندانی که دچار کاهش تاب‌آوری شده‌اند، آموزش داده شده است. نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر برای بررسی تأثیر معنویت‌درمانی بر اضطراب مرگ توان آماری مجذور اتا سطح معناداری F درجة آزادی ضریب لامبدای ویلکس منابع تغییرات 998/0 655/0 001/0> 1/16 (17و2) 345/0 پیگیری 916/0 409/0 002/0 5/12 (18و1) 324/0 گروه 999/0 689/0 001/0> 8/18 (17و2) 311/0 تعامل بین پیگیری و گروه نتایج حاصل از آزمون «بون‌فرنی» با توجه به نمرات میزان معناداری، در مرحلة پس‌آزمون و مرحلة پیگیری، تفاوت اثر گروه‌ها را بین مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون وهمچنین مراحل پیش‌آزمون و مرحلة پیگیری نشان می‌دهد. با رسیدن فرد به مرحلة سالمندی، علاقه به معنویات در او تقویت می‌شود و معنویت به عنوان یکی از نیازهای درونی انسان که در قلب‌ها، ذهن‌ها و آیین‌ها، به ویژه آیین‌های مذهبی وجود دارد، می‌تواند به کاهش اضطراب مرگ کمک کند، و این زمانی میسر خواهد شد که معنویت رشد یافته، سالم و سودمند باشد (شریفی درآمدی، 1386). معنویت‌درمانی یکی از راه‌های اساسی و پراهمیت و یک روش درمانی است که بشر می‌تواند به کمک آن از اختلالات اضطرابی پیشگیری کند و سلامت جسم و روان خود را حفظ نماید و با کمک گرفتن از دین، نماز و نیایش به منبع لایزال و نامتناهی قدرت الهی وابسته شده، احساس امید و آرامش داشته باشد و بدین‌گونه، حس مسئولیت‌پذیری و معنایابی در زندگی او فراهم می‌گردد و با اعتقاد به زندگی پس از مرگ و وعدة پاداش الهی در قبال اعمال نیک در دنیا، از اضطراب مرگ او کاسته خواهد شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.