Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط مولفه های هیجانی منفی با رفتار خوردن آشفته در دانشجویان: اهمیت تنظیم هیجانی با نگاه دینی

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 32 تا 37)

چکیده:

سابقه و اهداف: تحقيق ها نشان مي دهد هيجان هاي منفي با رفتار خوردن آشفته رابطه دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسي نقش مشكل هاي تنظيم هيجان و هيجان هاي منفي در پيش بيني رفتار خوردن آشفته در دانشجويان بوده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر، توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه ي آماري، كليه ي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي بود كه 264 نفر به روش نمونه گيري خوشه يي چند مرحله يي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از فرم كوتاه مقياس افسردگي، اضطراب و استرس، مقياس بازخورد خوردن و مقياس تنظيم هيجان استفاده شد. داده ها پس از ورود به نرم افزار SPSS نسخه ي 20، در سطح معني داري(01/0P<) با استفاده از محاسبه ي ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتيجه ها نشان داد كه بين مشكل هاي تنظيم هيجان، هيجان هاي منفي و رفتارهاي خوردن آشفته، همبستگي معني داري وجود دارد. يافته هاي تحليل سلسله مراتبي نشان داد كه هيجان هاي منفي و مشكل هاي تنطيم هيجان، به طور معني داري رفتارهاي خوردن آشفته را پيش بيني مي كند. نتيجه ي رگرسيون نشان داد مشكل هاي تنظيم هيجان، رابطه ي بين هيجان هاي منفي و رفتارهاي خوردن آشفته را تعديل مي كند. نتيجه گيري: نتيجه ي پژوهش، حاكي از اهميت مشكلات در تنظيم هيجان و هيجان هاي منفي در پيش بيني رفتارهاي خوردن آشفته است. توجه به منابع غني ديني كه در زمينه ي اهميت تنظيم هيجان وجود دارد، مي تواند به افراد در ارتقاي سلامتشان، ياري رساند.

کلیدواژه ها:

‫داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ، تنظیم هیجان ، رفتار خوردن آشفته ، هیجان های منفی

صفحه: از 32 تا 37