Skip to main content
فهرست مقالات

نقش فاصله بین انتظارات و واقعیت رابطه زناشویی در رضایت زناشویی زنان و مردان شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 93 تا 110)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه فاصله بين انتظارات افراد از رابطه زناشويي و واقعيت در حال تجربه زندگي زناشويي با ميزان رضايت زناشويي زوجين انجام شد. بدين منظور 146 نفر متاهل(87 زن و 59 مرد) ساكن شهر تهران با استفاده از روش نمونه گيري داوطلبانه انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل مقياس تجارب واقعي زندگي زناشويي، مقياس انتظارات از زندگي زناشويي و مقياس سنجش ارتباط بود. نتايج نشان داد در تمام مولفه هاي رضايت زناشويي فاصله بين انتظارات افراد از رابطه زناشويي و واقعيت درحال تجربه زندگي زناشويي با ميزان رضايت زناشويي همبستگي منفي و معنا داري دارد، نتايج تحليل رگرسيون نشان داد فاصله بين واقعيات و انتظارات در مولفه هاي حل تعارض و تعهد، نقش معنا داري در پيش بيني ميزان رضايت زناشويي دارند. نتايج همچنين نشان داد كه در زنان فاصله بين انتظارات از رابطه زناشويي و واقعيت درحال تجربه زندگي زناشويي در مولفه هاي خودابرازگري، محبت، رابطه ايمن، ارتباط، حل تعارض به طورمعنا داري بيش تر از مردان بود

خلاصه ماشینی:

"در همسو بودن این یافته با موضوع سطوح مقایسه در نظریۀ وابستگی متقابل ، بایـد گفـت زنان و مردان پیش از قرار گرفتن در رابطۀ زناشویی ، در ابعاد مختلف ارتبـاطی چـون دریافـت محبت از سوی همسر، نقش های همسری ، تعهد به رابطـۀ زناشـویی ، میـزان ابـراز صـمیمت و ایجاد یک رابطۀ امن و در عین حال محرمانه و خصوصی با همسر انتظار رابطۀ پاداش دهنـده و تقویت کننده ای از همسر خود دارند، این گونه انتظـارات کـه بـه بـاورگریفن (٢٠١١) اغلـب از مقایسۀ روابط گذشتۀ فرد و مشاهدات جاری او از روابط دیگران بـه وجـود آمـده ، در صـورت برآورده شدن ، موجبات رضایت از رابطه و در نهایت تعهد به چنـین رابطـه ای قـرار مـی گیـرد، برعکس ، چنان چه ، افراد رابطۀ زناشویی در حال تجربۀ خود را ارضاکنندة انتظـارات یـاد شـده ندانند، ناکام می مانند و در چرخۀ احساسات منفی چون نارضایتی ، خشم ، افسردگی و اضطراب گرفتار میشوند و برای گریز از چنین احساساتی به اقدامات مقابله ای توسـل مـی جوینـد، ایـن موضوع مطابق با یافتۀ مطالعۀ هاید و دلماتور(٢٠٠٨) می تواند خـود منشـاء اختلافـات حـاد و مزمن زناشویی و انواع ناسازگاریهایی شود که خانواده های بسیاری را از نعمت مهر و محبـت زناشویی محروم کرده است ، بنا به نتایج مطالعۀ گـوئررو و همکـاران (٢٠٠٧) موجـب شـود تـا زوجین به دلیل برخی تعهدات زنـدگی زناشـویی، عمـری را بـا نفـرت ، کراهـت ، اضـطراب و دغدغۀ خاطر در کنار هم به سر برند، گاه نیز با محاسبۀ سود و زیان دریافتی از چنین رابطـه ای ، به تعهدات خود خاتمه داده و به این نتیجه می رسند که ادامۀ زندگی مشترک به هرشـکل بـرای یکی یا هردو امکان پذیر نیست و به جز رنـج نتیجـه ای در بـر نـدارد، نتـایج مطالعـات فـاور و همکاران (١٩٩٩) نیز مبنی برجدایی زوجینی با منشاء اختلاف مشـاهده شـده بـین انتظـارات و واقعیت رابطۀ زناشویی نیز شاهد این مدعاست ."

کلیدواژه ها:

واقعیت ، رضایت زناشویی ، انتظارات


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.