Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی علل گرایش دختران به تحصیلات عالی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 31 تا 51)

پژوهش حاضر با هدف درک انگیزه و علل این گرایش از جانب دختران اجرا شد. نظریات مبنای این بررسی نشان داد از آنجا که آگاهی، درک و احساس محدودیت و فروتری منزلتی، نیاز به اثبات موقعیت برترمنزلتی را تشدید می‌‌کند، دختران با درک موقعیت خود بر اساس تجربه زیسته، خواهان تحرک و تغییر در پایگاه اجتماعی از طریق کسب منابع برتر اجتماعی و از جمله ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر بر می‌آیند. در این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و پرسش از دانش‌آموزان دختر پیش‌دانشگاهی شهر شیراز در سال تحصیلی ۸۸- ۸۹ و با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری به بررسی تجربی این فرضیه اقدام شد. نتایج حاصل از این بررسی حاکی از آن است که آگاهی و درک دختران از موقعیت فروتر، احساس محرومیت آن‌ها را افزایش می‌دهد. میل به خروج از محرومیت و محدودیت‌های ایجاد شده، طی فرآیند محاسباتی عقلانی، انگیزه رقابت برای کسب منابع برتر را در عرصه تحصیلات تقویت و تشدید می‌کند. ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر، همچنین امکان دسترسی و ورود دختران را به عرصه‌های دیگر و کسب امتیاز مانند فعالیت اقتصادی و فرهنگی اجتماعی فراهم می‌آورد. در کنار همه این مواهب، دستیابی به فرصت و بخت‌های زندگی و تأیید دیگران هم از همین طریق میسر می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"درنتیجه برای افراد محروم از فرصت هـای زنـدگی از جملـه زنان ،کسـب و انباشـت سرمایة فرهنگی از طریق تحصیلات عالی ، مجرایـی بـرای کسـب موقعیـت برتـرو بـا منزلـت اجتماعی محسوب شده و این گروه را برای دستیابی به آن ترغیب می کند. از آنجا که زنـان مـی تواننـد از طریـق غصب سرمایة فرهنگی در میدان رقابت های اجتماعی ، ادعا و تظاهر انتساب بـه سـبک زنـدگی پایگاهی را تأمین کرده ، و موقعیت اجتماعی خود و خانواده خـود را ارتقـاء بخشـند، ورود بـه دانشگاه برای تحصیلات عالی ،به یکی از مهم ترین گرایش ها و اهداف آن ها در زندگی تبـدیل شده است . بدین ترتیب ، احساس محرومیت منزلتی و برای رفع آن ، ارزیابی فایده کسب سـرمایه هـای فرهنگی و اقتصادی و بخت های زندگی مانند ازدواج مناسب و انگیـزة مصـرف تظـاهری ایـن سرمایه ها به منظورتأیید دیگران مهم از موقعیت اجتماعی ، از جمله متغیـرهـایی هسـتندکـه از طریق محاسبات عقلانی زنان ، گرایش به تحصیلات عـالی را در زنـان ایجـاد کـرده و افـزایش می دهد. در خصوص فـرض سوم و چهارم که رابطة بین متغیرهای مستقل اصلی و واسط هستند می توان گفت بـین آگـاهی جنسیتی دختران و احساس محرومیت منزلتی در آن ها با انتظارو ارزیابی فایـده از تحصـیلات عالی (کسب سرمایة فرهنگی ، کسب استقلال اقتصادی ، دستیابی به بخـت هـای زنـدگی ) چنـین نتایجی حاصل شده است که آگاهی جنسیتی تنها با کسـب سـرمایة فرهنگـی رابطـة معنـاداری داشتند و احساس محرومیت منزلتی با هر سه آن ها،کسب سـرمایة فرهنگـی ، کسـب اسـتقلال اقتصادی ، دستیابی به بخت های زندگی رابطة معناداری داشته اند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.