Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تاثیر روش های مشاوره مسیرشغلی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی، سازه-گرایی و انگیزشی بر اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 134 تا 155)

چکیده:

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی تاثیر روش‌های مشاوره مسیرشغلی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی، سازه‌گرایی و انگیزشی بر اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان انجام گردید. روش: این پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی و دارای طرح پیش، پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه الزهرا در سال تحصیلی 95-94 بودند. به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه تعداد 361 نفر از دانشجویان پرسشنامه اشتیاق مسیرشغلی را تکمیل کردند. از بین آنها تعداد74 نفر نمره یک انحراف استاندارد پایین تر از میانگین کسب کردند. مرحله دوم 60 نفر از افرادی که داوطلب شرکت در مرحله دوم پژوهش بودند انتخاب شده و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش(هر کدام 15) و یک گروه کنترل قرار گرفتند. مشاوره مسیرشغلی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی، سازه‌گرایی و انگیزشی در مورد سه گروه آزمایش انجام شد. در پایان چهار گروه دوباره با استفاده از پرسشنامه اشتیاق مسیرشغلی هیرشی (2014) سنجیده شدند. یافته‌ها: نتایج درون و بین‌آزمودنی حاصل از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و واریانس چندمتغیری نشان دادند که ارائه آموزش بر بهبود میانگین نمرات اشتیاق مسیرشغلی تاثیر داشته است(p < 0/001). نتایج آزمون تعقیبی بیان‌گر آن بود که نمره کل اشتیاق مسیرشغلی در مراحل پس‌آزمون و پیگیری در گروه کنترل به طور معناداری از سه گروه مشاوره مسیرشغلی مبتنی بر رویکرد شناختی- اجتماعی، سازه‌‌گرایی و انگیزشی کمتر بود(p < 0/001). نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر بیانگر این است که آموزش مشاوره مسیرشغلی مبتنی بر رویکرد شناختی- اجتماعی، سازه‌‌گرایی و انگیزشی بر افزایش اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان دختر موثر است.

Aim: the present study was to comparing the effect of career counseling method based on social-cognitive theory، constructive، motivational on students’ career engagement. Methods: this research was quasi experimental study with the pre-test، post-test and follow up as well as control group. The study population consisted of undergraduate students of Alzahra University in 2015-2016 academic years. The stratified sampling method was used to identify and select appropriate sample. Among approximately 6،000 undergraduate students based on the Cochran sample size formula، 361 students were completed Career Engagement Questionnaire (Hirsch، Freund، & Herrmann، 2014). 60 students were selected and randomly assigned into the 3 experimental groups and 1 control (15 pre a group)، and were assessed in pre-test، post-test and follow up by Career Engagement scale (CES، 2014). Results: the results of the within and between subjects from analysis of repeated measures and MANOVA revealed that training have a significant effect on enhancement of career engagement (P< 0.01). The post hoc test also revealed that total scores career engagement in post-test and follow up steps in control group were significantly lower than career counseling method based on social-cognitive theory، constructive، motivational. Conclusion: Career counseling method based on social-cognitive theory، constructive، motivational can increase career engagement in girl students

خلاصه ماشینی:

"ساختار و محتوای جلسات مشاوره شناختی- اجتماعی عنوان هدف محتوا معرفی مشاور و اعضاء، بیان اهداف جلسات ، بیان انتظارات توسط جلسه اول : برقرای ارتباط و ایجاد اعضاء، اجرای پیش آزمون ، بیان قواعد، اعلام توافق اعضاء با آشنایی آمادگی قواعد، بحث و گفتگو دربارة اهمیت اشتیاق مسیرشغلی، بازخورد یادآوری مطالب و مرور تکلیف ، بررسی مفهوم اشتیاق مسیر شغلی، جلسه دوم : ایجاد احساس کفایت در مرور شرایط لازم برای اشتیاق ، تمرکز بر باورهای خودکارآمدی و اشتیاق مسیر مورد اشتیاق مسیر شغلی ترسیم پلکان موفقیت در هر کار، تبیین فرایند تبدیل یک تصمیم شغلی به عمل ، ارائه تکلیف ، بازخورد جلسه سوم : بررسی عملکردهای یادآوری مطالب و مرور تکلیف ، چگونگی تأثیر عملکرد گذشته برنامه ریزی گذشته افراد و اثرات آن ، بر باورهای درونی، مرور تجارب اعضا، گام دوم پلکان موفقیت ذهنی برای تأکید بر اهمیت خود یعنی احساس درونی مثبت نسبت به خود، بررسی اهمیت ایجاد موفقیت (١) ارزشمندی نگرش خودارزشمندی، ارائه تکلیف ، بازخورد جلسه چهارم : اهمیت تجسم مثبت و یادآوری مطالب و مرور تکلیف ، تبیین خودتلقینی مثبت و تصدیق برنامه ریزی بررسی اثر الگوهای نقش خود، ذکر دو شیوه برای تصدیق خود و تبیین تکنیک تجسم ذهنی برای بعنوان عامل دیگر برای مثبت ، سومین گام احساس کفایت (توجه به الگوها)، ارائه تکلیف ، موفقیت (٢) تحکیم باور درونی بازخورد یادآوری مطالب و مرور تکلیف ، بیان اهمیت آرامش روانی در جلسه پنجم : آگاهی از خودگوییهای احساس کفایت ، بحث با اعضا در خصوص چگونگی مدیریت توجه به منفی از طریق بررسی افکار اضطراب ، معرفی تن آرامی، تبیین موانع تصمیم گیری و روش های حالات عاطفی خود مخرب غلبه بر آن ، ارائه تکلیف ، بازخورد جلسه ششم : مرور کلی بر کلیه ی جلسات ، بررسی مفید بودن تکالیف خانگی و ارزشیابی و بررسی اثربخشی مباحث جمع بندی نظرات افراد و اجرای پس آزمون نتیجه گیری جدول ٢."

کلیدواژه ها:

اشتیاق مسیرشغلی ، مشاوره انگیزشی ، مشاوره مسیرشغلی ، نظریه سازه گرایی ، نظریه شناختی-اجتماعی

Career Engagement ، Cognitive Theory ، constructive Theory ، motivational Theory ، Social competence ، career counseling


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.