Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ی عملکرد خانواده با استفاده از شبکه های اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (13 صفحه - از 153 تا 165)

ما در عصری زندگی میکنیم که شاهد استفادهی روزافزون اعضای خانواده از شبکههای اجتماعی به خصوص نوجوانان هستیم. این پژوهش به منظور بررسی رابطه میان عملکرد خانواده با استفاده از شبکه های اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی انجام پذیرفت. این تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دبیرستانی دورة دوم شهر قزوین بود که تعداد 571 نفر به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند. ابزار تحقیق حاضر عبارت بود از مقیاس اعتیاد به فیسبوک برگن ( BFAS ) و سنجش عملکرد خانواده (FAD) . برای تحلیل دادهها در دو سطح توصیفی و تحلیلی از آزمون آماری پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین ابعاد عملکرد خانواده با استفاده از شبکه- های اجتماعی، رابطة مثبت و معنیدار وجود دارد و علاوه بر این تحلیل رگرسیون گام به گام داده ها نشان داد که متغیرهای 5 درصد واریانس مربوط به / نقشها و ارتباط توانستند 1/33 استفاده از شبکه های اجتماعی را پیشبینی کنند. عملکرد خانواده میزان استفاده از شبکه های اجتماعی را فراهم می سازد و بین عملکرد خانواده و استفاده از شبکه های اجتماعی در دانش- آموزان رابطة مثبت وجود دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.