Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه اثر بخشی سه شیوه ارائه بازخورد (کلامی، نوشتاری و کلامی - نوشتاری) بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه پنجم

نویسنده:

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سه شیوه ارائه بازخورد کلامی، نوشتاری و کلامی - نوشتاری بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان است. به این منظور 140 دانش آموز دختر پایه پنجم در سه گروه آزمایشی( گروه بازخورد کلامی، گروه بازخورد نوشتاری و گروه بازخورد کلامی و نوشتاری) و یک گروه کنترل(هر گروه 35 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. جهت سنجش پیشرفت تحصیلی از 10 آزمون تکوینی که در طول 10 هفته متوالی اجرا شده است، استفاده شد. تحلیل یافته ها با بهره گیری از تحلیل کواریانس (ANCOVA) و آزمون تعقیبی شفه انجام شد. نتایج نشان داد که: 1- بین پیشرفت تحصیلی گروه کنترل(بدون بازخورد) با گروه آزمایشی که به شیوه کلامی - نوشتاری و کلامی در آزمون های تکوینی، تفاوتی وجود ندارد. 3- بین پیشرفت تحصیلی گروه آزمایشی بازخورد کلامی - نوشتاری با گروه آزمایشی بازخورد کلامی و گروه آزمایشی بازخورد نوشتاری تفاوت معنی دار آماری وجود ندارد. لذا می توان نتیجه گرفت که ارائه بازخورد به روش کلامی - نوشتاری از ارائه بازخورد به صورت کلامی و یا نوشتاری به تنهایی موثرتر است.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به آنچه در بالا آمد و با توجه به اینکه در زمینه بررسی تأثیر ابعاد بازخورد در ارزشیابی تکوینی در آموزش ماده درسی ریاضیات تحقیقات محدودی صورت گرفته است و گاه این نتایج متناقض هستند، در این تحقیق محقق بر آن است که تاثیر سه روش ارائه بازخورد( کلامی، نوشتاری و کلامی- نوشتاری) در ارزشیابی تکوینی را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضیات مورد بررسی قرار دهد. بنابراین سؤال های اساسی این پژوهش عبارت است از: آیا ارائۀ انواع بازخورد (کلامی، نوشتاری و ترکیبی از آن دو) در ارزشیابی تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی موثر است ؟ همچنین در صورت مثبت بودن سوال بالا، سوال دیگر این است که آیا بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که انواع بازخورد (نوشتاری، کلامی و نوشتاری ـ کلامی) را دریافت کرده اند تفاوت وجود دارد؟ روش شناسی تحقیق روش مورد بررسی در این مطالعه ، روش تحقیق شبه آزمایشی است که در محیط واقعی کلاس درس اجرا شده است . میانگین و انحراف معیار گروه بازخود نوشتاری در پیش بحث و نتیجه گیری این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه اثر بخشی سه روش ارائه بازخورد کلامی، بازخورد نوشتاری و بازخورد کلامی –نوشتاری به روش پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه پنجم دوره ابتدایی انجام شد. 1 با توجه به اینکه نتایج این پژوهش نشان داد که ارائه بازخورد به روش کلامی –نوشتاری از ارائه بازخورد به صورت کلامی و یا نوشتاری به تنهایی موثرتر است ، این نتیجه کابردهای ضمنی فراوانی در آموزش دانش آموزان به همراه خواهد داشت ."

کلیدواژه ها:

پیشرفت تحصیلی ، نوشتاری ، بازخورد کلامی ، بازخورد نوشتاری ، دانش آموزان ابتدایی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.