Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر 10 هفته تمرین استقامتی روی چرخ کارسنج بر سطوح نسفاتین- 1 و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (13 صفحه - از 95 تا 107)

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 10 هفته تمرین استقامتی بر سطوح نسفاتین-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بود. 16 زن مبتلا به دیابت نوع 2 به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی ( 8 نفر) و کنترل (8 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی، تمرین استقامتی را به مدت 10 هفته، سه جلسه در هفته (با شدت 50-40 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت 25-20 دقیقه شروع و با افزایش تدریجی به 80-70 درصد ضربان قلب بیشینه و مدت زمان 45-40 دقیقه در جلسات پایانی) انجام دادند. گروه کنترل در طول دوره پژوهش هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشت. نمونه های خونی در حالت 12 ساعت ناشتایی و به منظور بررسی سطوح نسفاتین-1، انسولین و گلوکز در مراحل پیش و پس آزمون جمع آوری شدند. داده های حاصل با استفاده از آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، t مستقل و وابسته با نرم افزار Spss نسخه 21 در سطح معنا داری 05/0>α تجزیه وتحلیل شدند. 10 هفته تمرین روی چرخ کارسنج در گروه تجربی، سبب کاهش گلوکز و مقاومت به انسولین شد (05/0P<)، درحالی که سطوح نسفاتین-1 و انسولین تغییر معنا داری نکرد (05/0P>). تغییرات پیش تا پس آزمون فقط در مقادیر گلوکز گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل معنا دار بود (05/0P<). در نتیجه تمرین روی چرخ کارسنج یک شیوه درمانی غیردارویی به منظور کاهش گلوکز خون و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی است.

خلاصه ماشینی:

"از یافته های دیگر این پژوهش کاهش معنادار مقاومت به انسولین در گروه تجربی بود که با نتایج یوسفی پور و همکاران (١٣٩٢) همسو بود که بیان کردند ٨ هفته تمرین هوازی موجب کاهش معناداری در مقاومت به انسولین می شود (٨) و با نتایج جورج و همکاران (٢٠١١) و توفیقی و همکاران (١٣٩٣) که عدم تغییر مقاومت به انسولین را پس از ١٢ هفته تمرین هوازی نشان دادند، مغایر بود (٤،١٦). یافتة اصلی پژوهش حاضر این بود که انجام ١٠ هفته تمرین روی چرخ کارسنج بر سطوح سرمی نسفاتین -١ اثر معنادار نداشت که این یافته ها با نتایج مطالعة توفیقی و همکاران (١٣٩٣) که پس از ٨ هفته تمرین استقامتی عدم تغییر سطوح نسفاتین -١ را مشاهده کردند، همسوست (٥) و با نتایج چائولو و همکاران (٢٠١١) و حق شناس و همکاران (١٣٩٢) که نشان دادند تمرینات استقامتی سبب افزایش معناداری در سطوح نسفاتین -١ پلاسما می شود، مغایر بود (٦،١٠). از آنجا که مطالعة حاضر از اولین پژوهش های انجام گرفته دربارة اثر تمرین استقامتی روی چرخ کارسنج روی سطوح سرمی نسفاتین -١ در زنان مبتلا به دیابت نوع ٢ است ، بنابراین مطالعات بیشتری لازم است تا به طور عمیق تر سازوکارهای مؤثر بر تغییرات این آدیپوکاین مرتبط با عمل انسولین و گلوکز را پس از انجام فعالیت های ورزشی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ٢ بررسی کند. "The effects of aerobic, resistance and combined exercise on metabolic control, inflammatory markers, adipocytokines and muscle inulin signaling in patients with type 2 diabetes mellitus"."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.