Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر تعاملی تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E بر سطوح آدیپونکتین و شاخص مقاومت انسولین در زنان غیرفعال

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 109 تا 122)

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E بر غلظت آدیپونکتین و شاخص مقاومت انسولین بود. به این منظور 30 زن سالم غیرفعال (سن 3/7±24/8 سال، وزن 1/3± 60/3 کیلوگرم، قد 1/3±161/9سانتی متر) به سه گروه ورزش و ویتامین(E (VE، ویتامین E (V)و کنترل (C) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه ورزش و ویتامین سه بار در هفته با شدت 65 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب تمرین کردند و مکمل ویتامین E را به مدت چهار هفته روزی IU 400 همراه با ناهار مصرف کردند. آزمودنی­های گروه ویتامین E هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشتند. آنالیز آماری داده ها نشان داد که غلظت آدیپونکتین در هر سه گروه کاهش معنا­دار (0/05 P<) مشابهی نشان داد، با این­ حال، بین سه گروه تفاوت معنا­داری (0/05 P>) مشاهده نشد. مقایسه درون گروهی و بین­گروهی برای غلظت انسولین و همچنین شاخص مقاومت انسولین در سه گروه تفاوت معنا­داری نشان نداد (0/05 P>). اگرچه غلظت گلوکز در سه گروه کاهش معنا­داری داشت، بین سه گروه تفاوت معنا­داری یافت نشد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که ترکیب تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E در کوتاه مدت تاثیری بر غلظت آدیپونکتین و شاخص مقاومت انسولین زنان سالم ندارد.

خلاصه ماشینی:

"مقادیر (میانگین ± انحراف معیار) ویژگی های ترکیب بدنی و متابولیکی در سه گروه قبل و بعد از تمرین ویتامین و ورزش ویتامین کنترل سن (سال ) 22/3±2/5 25/8±4/4 26/5±3/1 قد (سانتی متر) 160/8±7/1 160/0±6/1 162/4±6/6 قبل 29/7 ± 2/9 26/7 ± 2 /1 27/1 ± 3/9 درصد چربی بعد 28/7± 3/5 25/7 ± 1/8 26/9 ± 4/3 قبل 64/1± 11/1 55/2 ± 6/6 58/6 ± 7/1 وزن (کیلوگرم ) بعد 63/5± 11/5 55/6 ± 6/4 58/4 ± 6/5 شاخص تودة بدنی قبل 24/2± 2/6 21/4 ± 1/5 22/4 ± 2/7 (کیلوگرم / متر مربع ) بعد 23/9 ± 2/9 21/5 ± 1/4 22/3 ± 2/6 انسولین (میلی یونیت قبل 7/9±2/5 6/2 ± 2/5 7/6 ±2/7 بر لیتر) بعد 8/9±2/9 6/3 ± 2/7 7/02 ± 2/3 گلوکز (میلی گرم بر قبل 115/2±5/1 110/9 ± 8/8 112/3 ± 3/6 دسی لیتر) بعد 110/2±6/6 109/3 ± 8/05 107 ± 3/7 بحث و نتیجه گیری یکی از نتایج اصلی تحقیق حاضر این است که چهار هفته تمرین استقامتی به همراه مصرف ویتامین E بر غلظت آدیپونکتین تأثیری نداشت . در پایان می توان نتیجه گرفت که اگرچه چهار هفته تمرین استقامتی و مصرف همزمان ویتامین E درصد چربی و غلظت گلوکز ناشتا را کاهش می دهد، اما در کوتاه مدت تأثیری بر غلظت آدیپونکتین و شاخص مقاومت انسولین ندارد که شاید بتوان این یافته را به عدم تغییر وزن و شاخص تودة بدنی نسبت داد که برای درک سازوکار دقیق تأثیر همزمان ورزش و ویتامین E بر آدیپونکتین انجام تحقیقاتی با طول زمان بیشتری توصیه می شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.