Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر پیش آماده سازی و فراپیش آماده سازی ناشی از ایسکمی- تزریق مجدد بر تولید نیروی زیربیشینه ایستا و پویا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 143 تا 154)

بهینه کردن نتایج تمرین و بهبود پاسخ، نیازمند انتخاب محرک مناسب و از اهداف هر برنامه تمرینی است. به نظر می رسد پیش آماده سازی ناشی از ایسکمی و تزریق مجدد (IRPC) می تواند محرکی مناسب برای افزایش پاسخ های انقباضی زیربیشینه باشد. ازاین رو این پژوهش در نظر دارد تاثیر پیش آماده سازی و فراپیش آماده سازی ناشی از ایسکمی و تزریق مجدد (IRRPC) را بر نیروی زیربیشینه ایستا و پویای مردان جوان بررسی کند. بدین منظور 20 مرد جوان دانشجوی دانشگاه شهید رجایی تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه کنترل (با میانگین سن 1/42±20 سال، قد 5/66±174/34 سانتی متر و وزن 12/6±1/71 کیلوگرم) و آزمایش (با میانگین سن33/1±20/5 سال، قد 4/88±176/2 سانتی متر و وزن 7/09±74/45کیلوگرم) جای گرفتند. شرکت کنندگان حرکت جلوبازو دمبل لاری تک دست با وزنه 8 کیلوگرمی با بیشترین تکرار ممکن را برای حرکت پویا و بیشترین زمان نگهداری انقباض در زاویه 90 درجه را برای حرکت ایستا انجام می دادند. رکوردهای پیش آزمون و پس آزمون برای دو دست جمع آوری شد. در گروه آزمایش قبل از پس آزمون، دست برتر فرد به مدت 3 دقیقه تحت محدودیت نسبی جریان خون (BFR) قرار می گرفت و بعد از 1 دقیقه تزریق مجدد، حرکت اجرا می شد. برای بررسی تفاوت های بین دو گروه از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. طبیعی بودن توزیع داده ها نیز از طریق آزمون کولموگروف- اسمیرنوف مشخص و سطح معنا داری آماری 0/05 P ≤ تعیین شد. نتایج نشان داد IRPC افزایش معنا داری (0/001 =P و 14/071 =F) در رکورد ایستای فرد ایجاد کرد، ولی IRRPC تاثیر معنا داری نداشت. این افزایش ممکن است نتیجه پیش جبرانی نسبی ایسکمی موقت ناشی از انقباض های ایستا باشد. از طرفی IRPC و IRRPC در مقدار پاسخ های انقباضی پویا، تفاوت معنا داری ایجاد نکرد. ازاین رو پیشنهاد می شود برای افزایش نیرو و تعویق خستگی در انقباض های زیربیشینه ایستا از IRPC استفاده شود.

خلاصه ماشینی:

"ازاین رو این پژوهش در نظر دارد تأثیر پیش آماده سازی و فراپیش آماده سازی ناشی از ایسکمی و تزریق مجدد (IRRPC) را بر نیروی زیربیشینه ایستا و پویای مردان جوان بررسی کند. ازاین رو پژوهش حاضر در نظر دارد تأثیر پیش آماده سازی و فراپیش آماده سازی ناشی از ایسکمی - تزریق مجدد بر نیروی زیربیشینة ایستا و پویا را بین مردان جوان بررسی کند. اخیرا پیش آماده سازی و فراپیش آماده سازی ناشی از ایسکمی -تزریق مجدد به عنوان محرکی برای افزایش پاسخ و سازگاری عضلانی مورد توجه قرار گرفته و برخی پژوهش ها آثار مثبت آن را گزارش کرده اند (١٠-٤). نتایج نشان داد پیش آماده سازی عضله از راه ٣ دقیقه ایسکمی نسبی با فشاری معادل ٢٠ میلی متر جیوه کمتر از فشار خون سیستولی فرد و سپس ١ دقیقه تزریق مجدد، نیروی زیربیشینة ه ایستا را به صورت معناداری افزایش می دهد. در مورد تأثیر IRPC و IRRPC روی تکرار انقباض های پویای زیربیشینه ، نتایج نشان داد پروتکل مورد استفاده در این پژوهش بر افزایش نیروی زیربیشینه پویا تأثیری نداشت . Blood flow restriction during low-intensity resistance exercise increases S6K1 phosphorylation and muscle protein synthesis. Blood flow restriction during low-intensity resistance exercise increases S6K1 phosphorylation and muscle protein synthesis. Effects of Blood Flow Restricted Low- Intensity Concentric or Eccentric Training on Muscle Size and Strength. Combined effects of low- intensity blood flow restriction training and high-intensity resistance training on muscle strength and size. Combined effects of low- intensity blood flow restriction training and high-intensity resistance training on muscle strength and size."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.