Skip to main content
فهرست مقالات

فراتحلیل مطالعات کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی سازمان های آموزش عالی

نویسنده:

(17 صفحه - از 99 تا 115)

هدف پژوهش حاضر فراتحلیل پژوهش های انجام شده در زمینه کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی در سازمان های آموزش عالی بود. جامعه پژوهش را کلیه پژوهش های انجام شده، تا پایان سال 1392 در زمینه کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی در سازمان های آموزش عالی ایران تشکیل دادند. از طریق نمونه گیری هدف مند تعداد 24 پژوهش که دارای ویژگی های مناسب برای ورود به فراتحلیل بودند، انتخاب شدند. ابزار پژوهش، چک لیست گزینش پژوهش ها از نظر فنی و روش شناختی بود. مدل فراتحلیل ترجیحی در این پژوهش رویکرد ترکیب نتایج هانتر و اشمیت بود. ضمنا برای تفسیر نتایج از رویکرد کوهن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که اندازه اثر کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی در سازمان های آموزش عالی معادل 0/456 می باشد که بر مبنای شاخص های تفسیری، بالاتر از متوسط است. همچنین ابعاد کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی در سازمان های آموزش عالی عبارتند از: پرداخت منصفانه، محیط کاری ایمن، تامین فرصت رشد، قانون گرایی در سازمان کار، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی کاری، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت های انسانی که تمامی اندازه اثرهای آنها در سطح 0/001معنادار بودند. ابعاد تامین فرصت رشد، وابستگی اجتماعی، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت های انسانی تقریبا در سطح متوسط ولی ابعاد پرداخت منصفانه، محیط کار ایمن و قانون گرایی در سازمان تقریبا پایین تر از حد متوسط می باشند.

خلاصه ماشینی:

"جدول ٤: میزان کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی در سازمان های آموزش عالی ردیف پژوهشگر اندازه حد حد Z P اثر پایین بالا ١ هاشمی مطلق ٠/١٨٩ ٠/٠٨٥ ٠/٢٨٩ ٣/٥٢٢ ٠/٠٠٠ (1389) ٢ ناظم (١٣٨٩) ٠/٠٩٣ ٠/٠٠١ ٠/١٨٣ ١/٩٨٥ ٠/٠٤٧ ٣ جانعلی زاده (١٣٩١) ٠/٢٢٦ ٠/١٠٦ ٠/٣٣٩ ٣/٦٥٨ ٠/٠٠٠ ٤ سلیمانی (١٣٩١) ٠/٢٠٠ ٠/٠٠٢ ٠/٣٨٦ ١/٩٤٥ ٠/٠٥٢ ٥ رحیمی (١٣٨٥) ٠/١٢٠ ٠/٠١٧٤ ٠/٢٥٣ ١/٧١٤ ٠/٠٨٧ ٦ شهبازی (١٣٨٨) ٠/٧٦٣ ٠/٦٦٦ ٠/٨٣٥ ٩/٨٣١ ٠/٠٠٠ ٧ گودرزوند (١٣٨٩) ٠/٢٠٣ ٠/٠٧٩ ٠/٣٢١ ٣/١٨٣ ٠/٠٠١ ٨ میرکمالی (١٣٨٦) ٠/٧٧٠ ٠/٦٩٤ ٠/٨٢٩ ١٢/١١٦ ٠/٠٠٠ ٩ نورشاهی (١٣٩٠) ٠/١٣٠ ٠/٠٥٦ ٠/٢٠٣ ٤/٤٣٤ ٠/٠٠١ ١٠ عسگری (١٣٩١) ٠/٧١٠ ٠/٦٥٩ ٠/٧٥٥ ١٧/٩٤٢ ٠/٠٠٠ ١١ یاوری (١٣٨٦) ٠/٢٠١ ٠/٠٧٠ ٠/٣٢٥ ٢/٩٩٥ ٠/٠٠٣ ١٢ آیت الهی (١٣٨٣) ٠/٦١٠ ٠/٤٩٠ ٠/٧٠٧ ٨/٠٥٢ ٠/٠٠٠ ١٣ قلاوندی (١٣٨٩) ٠/١٢٠ ٠/٠٣٢ ٠/٢٦٧ ١/٥٤٤ ٠/١٢٣ ١٤ حاتمی (١٣٩٠) ٠/٢٢٧ ٠/١١٠ ٠/٣٣٨ ٣/٧٥٤ ٠/٠٠٠ ١٥ حاجلو (١٣٩١) ٠/٢٢٧ ٠/٠٤٣ ٠/٣٩٦ ٢/٤١٢ ٠/٠١٦ ١٦ مهدی زاده (١٣٨٨) ٠/٨٠٣ ٠/٧٢٤ ٠/٨٦١ ١١/٣٤٣ ٠/٠٠٠ ١٧ قصری (١٣٨٨) ٠/٧٧١ ٠/٦٩٨ ٠/٨٢٨ ١١/٥٢٧ ٠/٠٠٠ ١٨ خوشبختی (١٣٨٣) ٠/٢٣٩ ٠/١٠٥ ٠/٣٦٤ ٣/٤٥٥ ٠/٠٠١ ١٩ شجاعی (١٣٩٠) ٠/٢٣٢ ٠/٠٥٥ ٠/٣٩٥ ٢/٥٥٦ ٠/٠١١ ٢٠ جناآبادی (١٣٩٠) ٠/٤٨٠ ٠/٢٤٦ ٠/٦٦١ ٣/٧٧١ ٠/٠٠٠ ٢١ دلگشایی (١٣٨٩) ٠/٩٠١ ٠/٨٤٠ ٠/٩٤٠ ١١/٢٥٢ ٠/٠٠٠ ٢٢ عرب (١٣٩١) ٠/٥٥٠ ٠/٤٧٨ ٠/٦١٥ ١٢/٣٢١ ٠/٠٠٠ ٢٣ کشاورز (١٣٩٢) ٠/٥٦٠ ٠/٤٨١ ٠/٦٣٠ ١١/٤٢٦ ٠/٠٠٠ ٢٤ بختیارپور (١٣٩١) ٠/٤٨٠ ٠/٣٨٨ ٠/٥٦٣ ٩/٠١٣ ٠/٠٠٠ اثرات ترکیبی ثابت ٠/٣٨٩ ٠/٣٦٦ ٠/٤١١ ٣٠/٤٥٦ ٠/٠٠٠ اثرات ترکیبی ٠/٤٥٦ ٠/٣٤١ ٠/٥٥٨ ٧/٠٢٠ ٠/٠٠٠ تصادفی فراتحلیل مطالعات کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی سازمان های آموزش عالی نتایج جدول بالا نشان می دهد که ٣ مطالعه (١٣، ٥ و ٤) از ٢٤ مطالعه ، دارای سطح معناداری بزرگتر از ٠/٠٥ بوده و در نتیجه غیر معنادار هستند و بقیه با اطمینان ٩٥ درصد معنادار می باشند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.