Skip to main content
فهرست مقالات

نقش تعدیل کننده منبع کنترل در اثربخشی درمان های شناختی- رفتاری و تنش زدایی بر اختلال اضطراب تعمیم یافته

نویسنده:

(12 صفحه - از 11 تا 22)

منبع کنترل از متغیرهای شناخته شده شخصیت است که به داوری درباره علیت یا تجسم علیت رویدادها اشاره دارد و در نظر گرفتن آن برای پیش آگهی درمانی مهم است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط منبع کنترلبا میزان پاس خدهی به درمان های شناختی رفتاری و تنش زدایی در بیماران دارای اختلال اضطراب تعمیم یافته بود. به این منظور نمونه 30 نفری از بیماران دارای اختلال اضطراب تعمیم یافته، با استفاده از مصاحبه بالینی براساس DSM-5، انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه گمارده شدند.یک گروه به مدت سه ماه ( 12 جلسه)، تحت رواندرمانگری شناختی رفتاری و گروه دیگر به مدت دو ماه ( 8جلسه) تحت درمانگری تنشزدایی (رلاکسیشن) قرار گرفتند. جایگاه منبع کنترلبیماران از طریق مقیاس منبع کنترلراتر و شدت نشانه های اضطراب آنها از طریق آزمون اضطراب بک قبل و بعد از درمانگری ارزیابی شدند و نتایج پیش آزمون و پس آزمون آزمودنی ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مقایسه شد. نتایج پژوهش نمایانگر کاهش بیشتر شدت اضطراب در بیماران دارای منبع کنترل درونی، درهر دو گروه بود. نتایج با توجه به متغیر منبع کنترل و نوع درمان به کار گرفته شده تفسیر شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.