Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه دانش‌آموزان آسیب‌دیده شنوایی شدید تلفیقی و دانش‌آموزان شنوای مقطع راهنمایی در درک ترکیبات استعاری

نویسنده:

(8 صفحه - از 50 تا 57)

هدف: محققین معتقدند افراد آسیب‌دیده شنوایی، آسیب ویژه‌ای در درک استعاره‌ها دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین منشاء آسیبهای درک استعاره در این کودکان و این که آیا ناشی از محیط آموزشی ایشان می‌باشد، به مقایسه درک ترکیبات استعاری دانش‌آموزان آسیب‌دیده شنوایی تلفیقی شدید مقطع راهنمایی با همکلاسی‌های شنوای آنها می‌پردازد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی – مقایسه‌ای، 50 دانش‌آموز شنوا و25 دانش‌آموز آسیب‌دیده شنوایی تلفیقی به روش تصادفی ساده انتخاب شده و از طریق دو تکلیف محقق‌ساخته تحت ارزیابی قرار گرفتند. ابتدا تکلیف درک واژگان غیراستعاری اجرا می‌شد. درصورت پاسخ صحیح به بیش از 75 درصد کلمات و دارا بودن بقیه معیارهای انتخاب نمونه، تکلیف درک ترکیبات استعاری اجرا می‌شد. سپس داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه بین دو گروه قرار گرفت. یافته‌ها: نمره درک ترکیبات استعاری دانش‌آموزان آسیب‌دیده شنوایی تلفیقی نسبت به دانش‌آموزان شنوا به‌طور معناداری کمتر بود (001/0>P). تعداد پاسخهای غلط لفظی دانش‌آموزان آسیب‌دیده شنوایی تلفیقی بیشتر از پاسخهای غلط معنایی بود. میانگین پاسخهای صحیح بین سه پایه تحصیلی در آزمودنی‌های شنوا (0/401=P) و همچنین دانش‌آموزان آسیب‌دیده شنوایی تلفیقی (0/120=P) اختلاف معناداری نداشت. نتیجه‌گیری: پاسخ‌های غلط دانش‌آموزان آسیب‌دیده شنوایی به آزمون، نشانی از درک ناکامل ایشان از ترکیبات استعاری است و تفاوت فاحش دانش‌آموزان شنوا و آسیب‌دیده شنوایی تلفیقی در درک ترکیبات استعاری، نشان می‌دهد که محیط آموزشی مدارس تلفیقی به‌تنهایی نمی‌تواند در درک این ترکیبات موثر باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.