Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثربخشی واقعیت درمانی بر ارتقاء روابط زناشویی زوجین

نویسنده:

(14 صفحه - از 175 تا 188)

ازدواج و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻓﺮد ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ؛ ﺿﺮر آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﻤﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ روﯾﮑﺮد درﻣﺎﻧﯽ واﻗﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ ﺗﻌﺎرض ﻫﺎی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد 25 ﻧﻔﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را داشتند و به صورت فراخوان به کلینیک درمانی مراجعه کرده بودند، با روش جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ روﯾﮑﺮد واﻗﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮد .اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ، ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 54 ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺗﻌﺎرض ﻫﺎی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺛﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻔﺎری ﻧﯿﺎ ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ شیوه ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮی در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد. ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ازدواج ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت وﺟﻮد ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ، ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ واﻗﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮ دو زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺖ.

خلاصه ماشینی:

"بررسی اثربخشی واقعیت درمانی بر ارتقاء روابط زناشویی زوجین خدیجه پژوهشی نیا١، آزیتا گلستانیان ٢ ١ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات بوشهر ٢ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات بوشهر چکیده ازدواج و انتخاب همسر یکی از مهمترین رویدادهای زندگی انسان محسوب میشود که نه تنها بر سلامت جسمی بلکه بر سلامت روانی فرد نیز تأثیر میگذارد و به طور قطع هر مشکلی برای خانواده اتفاق بیافتد؛ ضرر آن متوجه کل ساختار و نظام ارزشی، فرهنگی جامعه خواهد بود. در واقع ، واقعیت درمانی می تواند بر احساس خودکارآمدی فرد موثر بوده و فرد به موفقیت خود در موقعیت های مختلف ایمان داشته باشد و با به کارگیری روش ها و برنامه هایی جهت تغییر رفتار و دستیابی به موفقیت هایی جزیی فرد را به سوی خود باوری و اعتماد به توانایی و استعداد درونی سوق داده و در نهایت برای تغییرات بزرگتر مهیا می کند؛ بنابراین از جمله مواردی که منجر به افزایش نمره عزت نفس در پژوهش حاضر شد این بود که براساس رویکرد واقعیت درمانی به مراجعان آموزش داده شد تا نیازهای اساسیشان را شناخته و به طور صحیحی برآورده کنند؛ زیرا ارضای نیازهای اساسی به شیوه صحیح ، سبب افزایش میزان عزت نفس میشود. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy • Spring 2010 • Vol. XXIX, number 2. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy • Spring • Vol. XXXIII, number 2. The purpose of this quasi-experimental study was to investigate the effectiveness of therapeutic approach of reality therapy based on choice theory on marital conflicts and social well-being. The results showed that reality therapy in group can be used as an effective treatment in increasing marital commitment and self- esteem of couples."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.