Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی عملکرد مدیران مدرسه ها از دیدگاه معلمان براساس رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC)مطالعه موردی(مدرسه های شهر مریوان)

نویسنده:

(20 صفحه - از 67 تا 86)

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد مدیران مدرسه های شهرستان مریوان براساس رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش با توجه با اینکه از نظرات افراد مورد بررسی با پرسشنامه استفاده شده است، توصیفی – ارزشیابی بود. جامعة آماری تحقیق حاضر همة معلمان زن و مرد شهر مریوان در سال تحصیلی 95-94 در این شهر مشغول به خدمت بودند که بنا بر نظر کارشناسان اداره آموزش و پرورش به تعداد 1960 نفر است. برای انتخاب نمونه آماری در تحقیق حاضر، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به نسبت تعداد معلمان زن و مرد انتخاب شده است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 321 محاسبه شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامة محقق ساخته بود. این پرسشنامه دارای 68 گویه است و برحسب طیف لیکرت درجه بندی شده بود. تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق، در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد،­که در سطح آمار استنباطی از آماره کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال بودن داده ها و در آماره تی تک نمونه­ای استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ارزیابی عملکرد مدیران مدرسه های شهرستان مریوان بر اساس دیدگاه رشد و یادگیری، دیدگاه ذی نفعان، دیدگاه مالی مناسب است. همچنین نتایج تحلیل فریدمن نشان داد که دیدگاه داخلی مدیران در اولویت اول؛ دیدگاه رشد و یادگیری در اولویت دوم؛ دیدگاه ذینفعان در اولویت سوم و دیدگاه مالی در اولویت چهارم قرار می­گیرد.

خلاصه ماشینی:

"رشد و یادگیری شکل (٣) ارتباط ارزیابی عملکرد مدیران مدرسه ها و ارزیابی عملکرد مدرسه با رویکرد کارت امتیازی توازن 11 فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی / سال دوازدهم ، شماره دو (مسلسل ٤٦) بهار ١٣٩٦ مدل مفهومی تحقیق رشد و ذی نفعان فرایندهای دیدگاه مالی یادگیری داخلی ایجاد فضای ایجاد ارزش افزایش افزایش درامد مناسب برای برای خدمت درآمد و و بهبود رشد گیرندگان بهبود اهداف اهداف اهداف اهداف افزایش رضایت اصلاح و بهبود افزایش رضایت رسیدن به ذینفعان ، توسعه منابع فرایندها؛ مدیریت و خدمت اهداف کلان انسانی، توسعه محیط تعاملی و گیرندگان دولت ، جامعه و فناوری اطلاعات تسهیل ارتباطات آموزش و پرورش شکل (٤) مدل تحقیق روش شناسی تحقیق همچنین این تحقیق با توجه به اینکه قصد دارد به ارزیابی عملکرد مدیران مدرسه های شهرستان مریوان بپردازد یک تحقیق توصیفی - ارزشیابی محسوب می شود تا اطلاعات ضروری را در ارتباط با جنبه های مختلف عملکرد مدیران مدرسه ها در اختیار سیاست گذاران و مسئولان منطقه ای آموزش و پرورش قرار دهد و زمینه قضاوت آنها در تصمیم گیری های بهتر برای رفع نارسائی ها و کمبودها و شناخت راه حل های اساسی فراهم آورد و با توجه به طبقه بندی براساس زمان یک تحقیق مقطعی است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.