Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی آموزش جرأت ورزی بر بهبودکیفیت زندگی نوجوانان دختر قربانی خشونت مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (20 صفحه - از 7 تا 26)

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش جرات ورزی بر بهبودکیفیت زندگی نوجوانان دختر قربانی خشونت بود. جهت انجام این پژوهش از بین دانش آموزان دختر شهرستان جلفا 120 نفر انتخاب که بعد از اجرا پرسشنامه قلدری ایلی نویزی، 50 نفر به عنوان قربانی شناخته و به صورت تصادفی خوشه ای در دو گروه 25 نفری به عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. قبل از اجرای متغیر مستقل (آموزش جرات ورزی) به وسیله پرسشنامه کیفیت زندگی مورد اندازه گیری قرار گرفتند (پیش آزمون). سپس  آزمودنی های گروه آزمایش، در جلسات آموزشی جرات ورزی (هشت جلسه) شرکت کردند و مداخله ها در مورد آنها انجام گرفت و افراد گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای دریافت نکردند. پس از پایان جلسات پس آزمون برای هر دو گروه اجرا و داده های بدست آمده با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در سطح احتمال 99 درصد (001/ 0) تفاوت معنی داری وجود دارد و آموزش جرات ورزی موجب افزایش کیفیت زندگی، افزایش سلامت جسمی، افزایش سلامت روانی و افزایش میزان روابط اجتماعی گروه آزمایش می شود. بنابراین آموزش جرات ورزی موجب ارتقای کیفیت زندگی، افزایش سلامت جسمی و روانی و افزایش میزان روابط اجتماعی دانش آموزان دختر قربانی خشونت می شود.

کلیدواژه ها:

کیفیت زندگی ، ﺟﺮأت ورزی ، قربانی خشونت


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.