Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش و ارزیابی توان هوازی معلمان مرد 35 - 26 سال ناحیه یک سنندج

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 59 تا 68)

در این پژوهش محقق سعی دارد حد اکثر اکسیژن مصرفی را که یکی از شاخصهای‌ معتبر در پژوهشهای علمی تربیت بدنی،ورزش و طب ورزشی به منظور شناخت‌ کارایی دستگاه قلبی-عروقی-تنفسی است،مورد ارزیابی و مطالعه قرار دهد تا ضمن‌ تعیین مقدار آن در جامعهء موردنظر نتایج حاصل را با معیار متوسط مقایسه نماید. همچنین میزان همبستگی بین افزایش سن آزمودنی‌ها با تغییرات حد اکثر اکسیژن‌ مصرفی محاسبه گردد.با استفاده از دوچرخهء کارسنج،آزمونی با عنوان«آزمون‌ سه‌مرحله‌ای»شامل سه مرحلهء فعالیت 4 دقیقه‌ای(به اضافهء سه دقیقه گرم کردن‌ مقدماتی)بر روی آزمودنی‌ها اجرا گردید.در پایان فعالیت دستگاه به‌طور خودکار میزان حد اکثر اکسیژن مصرفی و سطح آمادگی هوازی آنها را مشخص می‌نمود. جامعهء آماری 393 نفر می‌باشد که 51 درصد آنها(95 نفر)به روش تصادفی‌ طبقه‌ای به عنوان نمونهء آماری انتخاب شدند.برای تجزیه و تحلیل ازآمار توصیفی، مقایسهء نتایج با معیار متوسط،آزمون‌ t و X^2 برای مقایسهء گروههای سنی 03-62 و 53-13 سال و از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای بررسی ارتباط بین‌ افزایش سن و تغییرات حد اکثر اکسیژن مصرفی استفاده گردید.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.