Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط توکل به خدا و سایر رهیافتهای مقابله ای با اضطراب در دانش آموزان دختر دوره متوسطه

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 51 تا 70)

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین توکل به خدا و سایر رهیافتهای مقابله‌ای‌ با اضطراب است.جامعهء آماری این پژوهش را کلیهء دانش‌آموزان دختر دورهء متوسطهء شهر اصفهان تشکیل می‌دهند.در این پژوهش که از نوع پس‌رویدادی‌ (همبستگی-علی)است،06 دانش‌آموز به روش تصادفی خوشه‌ای از بین‌ نواحی 2 و 3 آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شدند.ابزار سنجش، پرسشنامهء رهیافت در پیشامدها و رخدادهای زندگی غباری(9731)و پرسشنامهء خودسنجی اضطراب اشپیلبرگر(1791)بود.داده‌های به‌دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.نتایج آزمون‌ همبستگی پیرسون نشان داد که رابطهء معناداری بین چند رهیافت مقابله‌ای به‌ ویژه در بعد حالات با اضطراب وجود دارد،ولی رابطهء معناداری بین رهیافت‌ توکلی با اضطراب در سطح(0/10> P )مشاهده نگردید.همچنین یافته‌های‌ آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که بین محورهای اقدامی و محورهای‌ حالاتی در دانش‌آموزان در سطح(0/10> P )تفاوت معنادار آماری وجود دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.