Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش سبک حل مسأله به شیوه اسپیواک و شوره بر کاهش افسردگی دانش آموزان معلول جسمی - حرکتی دوره راهنمایی شهر اصفهان در (1384-85)

نویسنده:

ISC (17 صفحه - از 123 تا 139)

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش سبک حل مسأله به شیوهء اسپیواک‌ و شوره‌4بر کاهش افسردگی دانش‌آموزان معلول جسمی-حرکتی مقطع‌ راهنمایی انجام شد.جامعهء آماری شامل کلیهء دانش‌آموزان معلول جسمی- حرکتی مقطع راهنمایی شهر اصفهان بوده است.در این پژوهش با استفاده از آزمون افسردگی بک 22 نفر به عنوان گروه آزمایش و 11 نفر به عنوان‌ گروه گواه انتخاب شدند.طرح پژوهش،از نوع آزمایشی پیش‌آزمون-پس‌آزمون‌ با گروه گواه است.پس از اجرای آموزش سبک حل مسأله در مدت هفت جلسه‌ به گروه آزمایش،مجددا بر روی هر دو گروه آزمون افسردگی بک اجرا گردید و نتایج بررسی و مقایسه شدند.داده‌های به دست آمده با استفاده از روشهای‌ آماری‌ t مستقل و آزمون تحلیل کوواریانس نشان‌دهندهء تفاوت معنادار بین میانگین‌ نمرات افسردگی در گروه آزمایش و گواه بوده است به عبارت دیگر تفاوتهای‌ فردی در واریانس نمرات دو گروه ناشی از آموزش بوده است(0/10>P). نتایج به‌دست آمده از فرضیهء دیگر پژوهش مبنی بر تفاوت تأثیر آموزش سبک‌ حل مسأله بر کاهش افسردگی برحسب جنس معنادار نبوده،بنابراین تأثیر آموزش بر کاهش افسردگی برحسب جنس معنادار نبوده،بنابراین تأثیر آموزش بر کاهش افسردگی دختران و پسران یکسان بوده است(0/50>P).


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.