Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی آموزش مدیریت هدف بر توجه پایدار، حافظه آینده نگر، و بازداری پاسخ مصرف کنندگان مزمن مت آمفتامین در اوایل دوره پرهیز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 207 تا 226)

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مدیریت هدف بر بهبود توجه پایدار، حافظه آینده نگر و بازداری پاسخ سوءمصرف کنندگان مت آمفتامین انجام شد. روش: در یک پژوهش شبه آزمایشی 40 مصرف کننده مت آمفتامین که در اوایل دوره بهبود خود بودند، به صورت تصادفی به دو گروه آموزش مدیریت هدف بعلاوه ی دارودرمانی و گروه دارودرمانی منتسب گشتند. به منظور بررسی توجه پایدار، حافظه آینده نگر و بازداری پاسخ شرکت کنندگان از آزمون های عملکرد پیوسته، پرسش نامه سنجش حافظه مربوط به آینده، و آزمون رنگ- واژه استروپ استفاده گردید. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد بین میانگین تمام مولفه های توجه پایدار و حافظه آینده نگر در دو گروه تفاوت وجود دارد (p<0/05). تفاوت میانگین خطای همخوان و ناهمخوان در آزمون مربوط به بازداری پاسخ نیز در دو گروه تفاوت داشت (p<0/05). نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد آموزش مدیریت هدف بهبود معنادار توجه پایدار، حافظه آینده نگر و بازداری پاسخ را در سوءمصرف کنندگان مت آمفتامین به همراه دارد. این یافته ها بیانگر تاثیر توانبخشی های عصب- روان شناختی در درمان وابستگی به داروهای مت آمفتامینی است.

خلاصه ماشینی:

"Van Everdingen, Went, Keunen &amp; Osterhuis مـت آمفتامین ، ملاقات هفتگی با روان پزشـــک ، دریافت ١٠ جلســـه آموزش مدیریت هدف در کلینیک یا بیمارســـتان و بالاخره اجرای پس آزمون بود. جدول ٢: مقایسه مولفه های حافظه آینده نگر در گروه آزمایش و گواه (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور بررســی اثربخشــی آموزش مدیریت هدف بر بهبود بارداری پاســخ نیز میبایســتی از تحلیل کواریانس چندمتغیره اســتفاده شــود. بحث و نتیجه گیری هـدف پژوهش حـاضـــر بررســـی اثربخشـــی آموزش مدیریت هدف در بهبود توجه پایدار، حافظه آینده نگر و بازداری پاســخ مصــرف کنندگان مت آمفتامین بود که با توجه به یافته های بـه دســـت آمـده این روش درمـانی بهبود هر ســـه کارکرد نامبرده را بهمراه دارد. Diemen, Szobot, Kessler &amp; Pechansky تمرین هـایی بـه منظور تســـهیل تعلیق رفتار جاری، بهبود نگهداری اطلاعات مرتبط با هدف ، و سـپس مدیریت توالی مراحل مورد نیاز برای دسـتیابی و تکمیل اهداف در نظر گرفته شده کـه این تمرین ها علاوه بر ارتقاء توجه ، ســـرکوب رفتارهای عادتی و خودکار را نیز موجب شـده و بازداری پاسـخ و توجه پایدار را که دارای مکانیسـم های زیربنایی مشـترک میباشـند (فسبندر١ و همکاران ، ٢٠٠٤) به صورت همزمان تقویت مینمایند. Rehabilitation of executive functioning in patients with frontal lobe brain damage with goal management training. Rehabilitation of executive functioning following pediatric traumatic brain injury: evaluating a goal management training intervention (Doctoral dissertation, University of Cape Town). Rehabilitation of executive functioning with training in attention regulation applied to individually defined goals: a pilot study bridging theory, assessment, and treatment."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.