Skip to main content
فهرست مقالات

تدوین مدل ساختاری شیوه‌های فرزند پروری مادران بر اساس سبک‌های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال‌های اضطراب جدایی و وسواس-اجبار مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 167 تا 194)

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری شیوه‌های فرزند پروری مادران مبتنی بر سبک‌های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلا به اختلال‌های اضطراب جدایی و وسواس- اجبار بود. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی-پیش‌بینی است. جامعه آماری از سه گروه مادران، دارای کودک مبتلا به اختلال‌های اضطراب جدایی، مبتلا به اختلالOCD، و عادی مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه یک شهر تهران تشکیل شده است. در پژوهش حاضر از روش نمونه‌گیری در دسترس و حجم نمونه 450 نفر (150 نفر برای هر گروه) بود. ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه های ابعاد و سبک های فرزندپروری (PSDQ)، روابط موضوعی بل، دلبستگی بزرگسالی (فینی و نولر، 1994) و مصاحبه بالینی ساختاریافته (SCID) بود. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها برای پرسشنامه ها از تحلیل عاملی تأییدی و برای ازمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری (SEM ) به کار بسته شد. یافته ها نشان داد که که شاخص های CV-red که کیفیت ساختاری مدل را نشان می دهد، برای تمام متغیرهای وابسته مثبت شده است که نشان دهنده کیفیت مناسب مدل است. همچنین مقادیر AVE نیز نشان دهنده روایی تشخیصی خوب سازه های مدل است. شاخص GOF نیز 696/0 بدست آمده است که با توجه به ملاک وتزلو و همکاران (2009) نشان می دهد قدرت پیش بینی کلی مدل ساختاری زیاد است و مدل آزمون شده در پیش بینی متغیرهای مکنون درون زا موفق بوده است.

This research is descriptive and cor relational - predictive. The population of the three groups of mothers of children with separation anxiety disorder، disorder OCD، and non-consulting centers of Tehran has been formed. In this study، sampling method and sample size of 450 patients (150 per group). Tools of study sizes and styles (Psdq)، Bell Object Relations adult attachment (Finney and Nvlr، 1994) and the Structured Clinical Interview (SCID)، respectively. Analysis and data for questionnaires confirmatory factor analysis to test the hypothesis of a structural equation model (SEM) were used. The results showed that CV-red indicator shows that the quality of the model، for all the dependent variables is positive، indicating a good quality model. AVE also represents good values ​​as well as diagnostic validity of the model structures.According to the criteria Wetzelu and et al (2009) show overall structural model is able to predict and test the predictions of endogenous latent variables has been successful.

خلاصه ماشینی:

"دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی"/> تاریخ دریافت : ١٣٩٦/٠٣/١٠ تاریخ پذیرش : ١٣٩٦/٠٦/٠٦ چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری شیوه های فرزندپروری مادران مبتنی بر سبک های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلا به اختلال های اضطراب جدایی و وسواس - اجبار بود. بدین ترتیب با این رویکرد که در فرآیند درک تجربیات کودکی، متخصصان می توانند والدین را در شکستن چرخه های مختل کمک کرده و نزدیکی هیجانی را تقویت نمایند تا فرد به والدینی بهتر برای فرزندان خویش تبدیل شوند، پژوهش حاضر سعی دارد تا به این مسائل پاسخ گوید: آیا شیوه های فرزندپروری در مادران با فرزندان عادی و اضطرابی از الگوهای ساختاری خاصی پیروی می کند؟ آیا می توان ماهیت فرزندپروری را بر اساس سازه های پایه ای تر سبک های دلبستگی بزرگسالی و کیفیت روابط موضوعی افراد تبیین نمود؟ 1. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین قدرت پیش بینیپذیری از روی متغیرهای دلبستگی اعتماد و روابط در مقام دوم متعلق به خرده مقیاس سبک فرزندپروری مقتدرانه است در تبیین این نتیجه میتوان این طور استنباط کرد که والدین مقتدر، هم برای رفتار خودمختارانه و هم برای انضباط ارزش قائل اند زیرا بر این باور هستند که کنترل منطقی و نیز آزادی حساب شده موجب میشود که کودکان قوانین و اصول رفتارهای صحیح را درونی کنند و در قبال اعمال و رفتار خود احساس مسئولیت کنند. "Assessment of Separation Anxiety Disorder: A Review of Evidence–Based Approaches, Child and Adolescent"."

کلیدواژه ها:

سبک‌های دلبستگی ، شیوه‌های فرزند پروری ، وسواس- اجبار ، کیفیت روابط موضوعی ، اختلال‌های اضطراب جدایی

the quality of object relations ، separation anxiety disorder ، obsessive|compulsion ، Attachment Styles ، Parenting Style


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.