Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی آموزش تکنیکهای ذهن آگاهی بر سلامت عمومی دختران مقطع راهنمایی شهر اراک

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 67 تا 76)

هدف: ذهن آگاهی ، آگاهی پذیرا و عاری از قضاوت از آنچه در لحظه جاری در حال وقوع است تعریف می گردد. هدف از مطالعه حاضر، اثربخشی آموزش تکنیک های ذهن آگاهی بر سلامت عمومی دختران مقطع راهنمایی شهر اراک بود . روش: روش تحقیق آزمایشی وطرح پژوهش دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون بود.جامعه آماری،شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر اراک بود.نمونه گیری به شیوه خوشه ای و با حجم 30 نفرانتخاب شد. افرادی که در پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) بیشترین نمره را کسب کرده بودند،انتخاب گردید، که به روش تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند .گروه آزمایش هشت جلسه ذهن آگاهی را در فاصله زمانی پیش آزمون و پس آزمون دریافت کرد و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. یافته ها:یافته های تحقیق با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.داده ها حاکی از تفاوت معنادار بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایشی بود. به عبارتی دیگر، آموزش ذهن آگاهی بر سلامت عمومی دختران و خرده مقیاس های اضطراب و بی خوابی،افسردگی و عملکرد اجتماعی موثر بوده است و شرکت در این دوره آموزشی ، به کاهش میانگین گروه آزمایش در اضطراب و آشفتگی روان شناختی منجر شده است.

خلاصه ماشینی:

"جدول 4 - نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس مربوط به مقایسه نشانه های جسمانی در گروه آزمایش و گواه منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F sig ضریب ایتا همپراش 8/114 1 8/114 اثر اصلی 6/33 1 6/33 2/3 08/0 11/0 خطا 9/277 27 19/10 همان گونه که نتایج فوق نشان می دهد نسبت محاسبه شده (2/3) در سطح 50/0 معنی دار نیست. جدول 5 - نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس مربوط به مقایسه اضطراب و بی خوابی در گروه آزمایش و گواه منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F sig ضریب ایتا همپراش 6/55 1 6/55 اثر اصلی 8/119 1 8/119 5/13 01/0 34/0 خطا 9/238 27 8/8 همان گونه که نتایج جدول فوق نشان می دهد نسبت محاسبه شده (5/13 ) در سطح 01/0 معنی دار است. جدول 6 - نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس مربوط به مقایسه عملکرد اجتماعی در گروه آزمایش و گواه منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F sig ضریب ایتا همپراش 45 1 45 اثر اصلی 277 1 277 23 01/0 46/0 خطا 6/324 27 02/12 از مشاهده جدول فوق مشخص می شود که نسبت محاسبه شده (23) در سطح 01/0 معنی دار است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.